ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

Доставчикът ("ние", "нас", "ни") зачита чуждите права на интелектуална собственост и моли своите потребители да правят същото. Доставчикът може, при определени обстоятелства и по своя преценка, да деактивира и/или прекратява акаунти на потребители, които нарушават чужди права върху интелектуална собственост, както е описано по-подробно в Общите и Специалните условия.

Запазваме си правото да променяме условията на настоящата Декларация за авторски права. Предвид че промените се публикуват на тази страница, Ви съветваме редовно да я проверявате. В случай че продължите да ползвате Услугите след направени промени в настоящата Декларация, ще означава, че сте съгласни с тях.

Ако смятате, че Ваше произведение е копирано, имитирано или изобразено на този уебсайт или сайт за мобилни устройства (WAP сайт) по начин, който представлява нарушаване на авторски права, или са нарушени Ваши права върху интелектуална собственост по друг начин, моля изпратете на представител на Доставчика ("Представител по авторски права") уведомление за предявяване на претенции за авторски права или друго нарушаване на интелектуална собственост, съдържащо следната информация:

  1. електронен или саморъчен подпис на лицето, упълномощено да извършва действия от името на притежателя на авторските права или на друго право върху интелектуална собственост;
  2. описание на защитеното с авторски права произведение или друга интелектуална собственост, за които претендирате, че са нарушени.
  3. описание на материала, за който претендирате, че нарушава интелектуалната собственост и местоположението му;
  4. Вашите адрес, телефонен номер и електронна поща;
  5. декларация, че добросъвестно смятате, че спорното използване не е разрешено от притежателя на авторските права или на правото върху интелектуална собственост, от негов представител, или от закона;
  6. декларация, с предупреждение за наказателна отговорност за деклариране на неверни данни, че информацията в уведомлението Ви е вярна, и че Вие сте притежателят на авторските права или на правото върху интелектуална собственост, или че сте упълномощен да извършвате действия от името на притежателя на авторските права или на правото върху интелектуална собственост.

Може да се свържете с представителя по авторски права на Доставчика по електронната, посочена на сайтовете и/или чрез нашите Услуги и по телефон, чийто номер може да намерите в Специалните. Може да се свържете с представителя по авторски права и на адреса на Доставчика, посочен в Специалните.

При получаване от Доставчика на такъв вид уведомление, той си запазва правото да откаже или премахне съдържанието, за което се предполага, че нарушава права. След получаване на уведомление за нарушаване на права, което отговаря или съществено отговаря на изискванията на националното Ви приложимо законодателство в областта на авторското право, Доставчикът се задължава незабавно да премахне или блокира достъпа до всяко съдържание, за което се твърди, че нарушава права или че е предмет на нарушаване на права. Доставчикът се задължава да предприеме разумни действия по незабавното уведомяване на потребителя, който е създал или публикуван съответното премахнато или блокирано съдържание.

Всеки потребител, чието съдържание е премахнато или блокирано, в съответствие с тази декларация, може да отправи до Доставчика насрещно уведомление, съгласно законодателството в областта на авторското право. Насрещното уведомление трябва да е отправено писмено до нашия Представител по авторски права на адреса, посочен по-долу, и да съдържа:

  1. електронния или саморъчен подпис на потребителя;
  2. идентификация на премахнатото или блокирано съдържание и местоположението, на което се е намирал материалът преди премахването или блокирането му, включително пълният URL (унифициран указател на ресурс);
  3. декларация, с предупреждение за наказателна отговорност за деклариране на неверни данни, че добросъвестно смятате, че материалът е премахнат или блокиран поради грешка или погрешно идентифициране на материала за премахване или блокиране;
  4. име, адрес и телефонен номер на потребителя, и декларация, че потребителят е съгласен по отношение на компетентността на арбитражния съд в държавата Ви, и че ще приемете призовка от лицето, отправило първоначалното уведомление за нарушаване на права. 

След получаване на надлежно насрещно уведомление по законодателството в областта на авторското право, Доставчикът се задължава своевременно да предостави на лицето, отправило първоначалното уведомление за претендираното нарушаване на права, копие от насрещното уведомление, и да го уведоми, че ще публикува отново премахнатото съдържание или ще го отблокира в рамките на срок от десет (10) до четиринадесет (14) работни дни. Доставчикът публикува отново премахнатото съдържание и го отблокира в срок от десет (10) до четиринадесет (14) работни дни след получаване на насрещното уведомление, освен ако Представителят по авторски права на Доставчика не получи уведомление от лицето, отправило първоначалното уведомление, че е предявило иск за произнасяне на съдебно решение, с което да се осъди потребителя да преустанови нарушението, свързано със съдържанието в Сайтовете или на сървъра на Доставчика.