ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ПРОМЕНИ

Тези Общи условия и Специалните условия (наречени по-нататък заедно "Общи и Специални условия"), както и декларацията за авторски права и декларацията за поверителност, се прилагат за всички споразумения между нас, в качеството ни на Доставчик (наричан по-нататък "Доставчик", "ние", "нас" или "ни" – вж. Специалните условия за повече информация), и Вас, в качеството Ви на Купувач на извършваните от нас Услуги. "Услуги" означава доставянето на Мобилно съдържание, т.е., съдържание, предназначено за използване чрез мобилни устройства (като приложения, тапети, игри, забавни мелодии и реални звуци) посредством изпращане на кратки съобщения (наричани по-нататък "SMS"), по (мобилен) Интернет, чрез този уебсайт или сайт за мобилни устройства (наричани по-нататък "Сайтове") и/или чрез използване на други средства за предаване на мобилно съдържание, освен ако писмено не е уговорено друго.

Общите и Специалните условия, както и декларацията за авторски права и декларацията за поверителност също се прилагат за използването на Сайтовете.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ И/ИЛИ С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УСЛУГА(И) И/ИЛИ С ПРИЕМАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ УСЛУГА(И), СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОБЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО И С ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ И ЧЕ СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЯХ.

За определено Мобилно съдържание и Услуги, може да са приложими допълнителни Условия в допълнение към Общите и Специалните условия, като условия за игри, уреждане на спорове и указания, които се съобщават предварително (наричани по-нататък "Допълнителни условия"). С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УСЛУГА(И) И/ИЛИ С ПРИЕМАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ УСЛУГА(И), СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ И СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЯХ.

В случай на противоречие между Общите и Специалните условия и Допълнителните условия, последните имат приоритет.

Доставчикът има право по всяко време да променя или допълва Общите и Специалните условия. Затова трябва редовно да проверявате тези страници.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Посредством Услугите Доставчикът предоставя на Купувачите достъп до мрежа с мобилно съдържание, включително, но не само новини или информация, приложения, игри, електронни пощи, чатове, забавления, мелодии, тапети, забавни мелодии, реални звуци и видеа. Услугите могат да включват достъп до Мобилно съдържание и Услуги на независими трети страни.

Достъпът до Услугите може да се осигури чрез предоставянето на Мобилно съдържание с възможност за изтегляне от категорията, за която сте се регистрирали (напр. чрез предоставяне на приложение) или чрез осигуряване на възможност да изтеглите Мобилното съдържание (напр. чрез WAP линк или PIN код за изтегляне на съдържанието в Сайтовете, или чрез предлагане на достъп до Мобилното съдържание). Таксите са дължими независимо дали действително сте изтеглили или не Мобилното съдържание; таксите включват само предоставянето на правото за изтегляне, получаване и/или достъп до Мобилно съдържание.

Общите и Специалните условиядекларацията за авторски права и декларацията за поверителност и Допълнителните условия се прилагат включително към разширения или подобрения на наличната(ите) към момента Услуга(и). Доставчикът може по всяко време, временно или окончателно, да промени или преустанови Услугата(ите) (или част от тях). Вие се съгласявате, че Доставчикът не носи отговорност пред трети страни или пред Вас, в качеството Ви на потребител, за изменение, преустановяване или прекъсване на Услугата(ите).

3. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, НАЛИЧНОСТ И ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ; ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

За да може да използвате Услугата(ите), се изисква:

Услугата(ите) се предоставя(т) във вида, в който се намира(т) и ако са налични към момента на използването или потреблението ѝ(им).

За да може да използвате Услугата(ите):

ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ПЛАТИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА ДОСТЪП ДО МОБИЛНА МРЕЖА ЗА КОМУНИКАЦИИ, ИЗПРАВНА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА ИЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИТЕ НАСТРОЙКИ, ЗА ДА МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ.

Доставчикът не поема отговорност и не дава гаранции, ако не можете (пълноценно) да използвате Услугите и/или Мобилно съдържание, не получавате (SMS) съобщения от нас или не ги получавате навреме, ако това се дължи на факта, че не сте спазили разпоредбите на този член 3 или сте изтрили или не сте съхранили Мобилното съдържание или (SMS) съобщенията, получени от нас (навреме) или на факта, че (SMS) кутията или паметта Ви е пълна.

Длъжни сте да се уверите, че устройството Ви и/или софтуерът Ви не прекъсва или възпрепятства Услугите на Доставчика. Устройство или софтуер, който причинява прекъсвания се изключва незабавно от Услугите и в такъв случай Доставчикът има право да прекрати или преустанови Услугите с незабавно действие. Ако се налага промяна в устройството или софтуера Ви за надграждане или за използването на Услугите, нейното осъществяване е за Ваша сметка.

4. ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Трябва да сте регистриран притежател на акаунт, за да закупите Услуги и да платите такса за тях по текущите тарифи на Доставчика чрез телефонната си сметка във Вашия мобилен оператор, при наличен абонамент, или чрез приспадането ѝ от кредитната Ви карта, ако нямате абонамент.

Възможно е Вашият мобилен оператор да начислява такса за изпращане или получаване на (SMS) съобщения или Мобилно съдържание на или от нас, в допълнение към начисляваните от нас такси. Моля, проверете това при Вашия оператор на мобилни мрежи.

При регистрирането си за Услугите ни, ще намерите информация за таксите на Доставчика и периодичността на изпращане на Мобилно съдържание.

Всички такси, включително таксите за съществуващи абонаменти, подлежат на промени след предварително уведомление от Доставчика. Доставчикът се задължава да Ви уведоми предварително, в разумен срок, за подобни промени. Ако не сте съгласни с новите такси (които никога няма да бъдат прилагани със задна дата), може да прекратите с незабавно действие договора си с нас.

В случай на фактуриране от трета страна, се прилагат условията за плащане на третата страна.

Вие се задължавате да платите или да възстановите на Доставчика всички национални, местни и други данъци (с изключение на корпоративния данък на Доставчика), включително, но не само ДДС, туристически данък и данък печалба от хазартни игри, или други приложими данъци, с които се облага стойността за използването на Услугите, независимо дали се налагат понастоящем или бъдат въведени в бъдеще от международни, европейски, национални или местни органи или от друга институция или институции с компетенции за данъчно облагане.

5. ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Вие се задължавате да използвате Услугите в съответствие със следните етични правила:

 1. Да пазите поверителността на цялата Ви предоставена информация чрез Услугите и да не я разгласявате на никого без съгласието на Доставчика или на лицето, което Ви я е предоставило;
 2. Да не използвате Услугите с цел тормоз или обида, включително, но не само публикуване на съобщения, снимки или записи, които съдържат дискредитиращи, злепоставящи, груби, злоупотребяващи или скандални изявления или расистки, порнографски или обидни изрази или изображения.
 3. Да не използвате Услугите с цел нарушаване на права на лична неприкосновеност, права на собственост или други права на Доставчика или друго лице;
 4. Да не публикувате съобщения, снимки или записи, нито да използвате Услугите по начин, с който се нарушават, плагиатстват или засягат правата на Доставчика или трета страна, включително, но не само авторски права, право на лична неприкосновеност или други лични права или права на собственост, или които представляват измама или по друг начин нарушават законите или обществения морал;
 5. Да не използвате Услугите с цел рекламиране на благотворителна дейност, продукти или услуги;
 6. Да не публикувате или предоставяте данни за връзка чрез публично достъпната Ви информация, включително, но не само телефонни номера, пощенски адреси, електронни пощи, уебсайтове или пълни имена;
 7. Да не възпроизвеждате, копирате, продавате или препродавате Услугите, изцяло или частично.
 8. Да не използвате Услугите с търговска цел;
 9. Да не използвате Услугите за изпращане на незаявени търговски електронни съобщения, включително, но не само масово изпращани търговски рекламни или информативни съобщения ("Spam"). Да не използвате Услугите за: (a) изпращане на имейли, които са прекомерно дълги и/или са предназначени да тормозят или създават проблеми на други лица, (б) постоянно изпращане на имейли на Доставчика или на получател, който е заявил, че не желае да ги получава, (в) изпращане на имейли с измамна или заблуждаваща информация в заглавието, (г) изпращане на вредоносни имейли, включително, но не само информационно атакуване на електронната поща, или (д) изпращане или получаване на имейли по начин, с който се нарушават правилата за ползване на доставчика на Интернет услуга;

В това отношение, Доставчикът си запазва правото по своя преценка да преустанови или прекрати абонамента Ви, и/или да прекрати отношенията си с Вас и/или да Ви откаже, понастоящем или за в бъдеще, ползването на част или всички Услугите, без да Ви дължи обезщетение.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ

За да се гарантира сигурното ползване на Услугите, както и плащането на съответните такси, гарантирате, че предоставената от Вас информация във формуляра за регистрация ("наричана по-нататък "Регистрирана информация") е точна и вярна. Ако Доставчикът прецени, че Регистрираната информация е неточна или невярна, има право да преустанови или отмени абонамента Ви, и/или да прекрати отношенията си с Вас и/или да Ви откаже, понастоящем или за в бъдеще, ползването на част или всички Услуги, без да Ви дължи обезщетение.

Вие носите отговорност за поверителността на всяка парола и/или друга информация, дадена Ви от Доставчика, и носите пълна отговорност за всички действия, извършени с паролата Ви или друга такава информация. Вие се задължавате да затваряте Сайтовете в края на всяка сесия (чрез затваряне на браузера Ви) и да се свържете с Доставчика, ако забележите или заподозрете неоторизирано използване на паролата или акаунта Ви при Доставчика, или че вече не може да се гарантира по друга причина сигурността или защитата на Регистрираната информация. Доставчикът може да Ви даде достъп до определени Услуги без да сте регистриран като потребител, като например регистрация за Услуги чрез мобилния Ви телефон. При всички случаи, идентифицирането Ви става по метод за идентификация, какъвто сметнем за подходящ, като например мобилния Ви телефонен номер.

7. СЪСТЕЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

Ако могат да бъдат спечелени награди като част от Услугите, трябва сте регистрирани при Доставчика, в съответствие с член 6 от тези Общи условия, за да може да получите спечелените награди. Приложими са Общите условия за игрите, които могат да бъдат намерени на Сайтовете. Предоставената информация трябва да е вярна и пълна, за да може да поискате наградата си.

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Доставчикът отдава голямо значение на поверителността на потребителите си. Затова, приехме отделна декларация за поверителност, която представлява неразделна част от Общите и Специалните условия на Доставчика и Допълнителните условия. Вие се съгласявате, че Доставчикът може да събира и обработва "лична информация", "финансова информация" или "демографска информация и информация за използването на Услугите" (наричана по-нататък "Информация“) във връзка с Услугите. Можем да предоставяме Информацията на Вашия оператор на мобилни мрежи и/или доставчик на интернет шлюз (Gateway), с цел събиране на дължимите от Вас такси и събраната Информация от Доставчика може да бъде съхранявана и обработвана в държавата, в която Доставчикът или негови представители притежават съоръжения. С използването на Услугите се съгласявате с прехвърлянето на Информацията извън държавата Ви. С използването на Услугите на Доставчика се съгласявате с тази декларация за поверителност, декларацията за авторски права и Общите и Специалните условия. Ако не сте съгласни с тях, не може да ползвате Услугите ни. Запазваме си правото да променяме, допълваме или ограничаваме тази декларация за поверителност, декларацията за авторски права и Общите и Специалните условия. Освен ако изрично не е определено друго, Общите и Специалните условия, декларацията за авторски права и декларация за поверителност се прилагат към всички налични към момента и нови приложения, с които сегашните Услуги бъдат разширени или подобрени. Затова е препоръчително редовно да проверявате тези страници.

9. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да освободите от отговорност, да защитавате и предпазвате Доставчика и неговите холдингови компании, членове, дъщерни дружества, филиали, доставчици на услуги, изпълнители, агенти, представители, лицензодатели, управители, служители, директори, акционери и работници по отношение на всякакви претенции, съдебни процеси, искове, жалби или дела, заведени от трети лица, произтичащи от, вследствие или във връзка с Вашето (i) използване на Услугите, Мобилното съдържание, Софтуера и Сайтовете, включително, но не само изтегляния от Сайтовете и/или Мобилното съдържание, (ii) нарушаване на тези Общи и Специални условия, или (iii) нарушаване на закон, подзаконов акт или права на трета страна. Вие се задължавате да поемете всички разноски, вреди и разходи, включително, но не само, разумни адвокатски хонорари и присъдени съдебни разноски на Доставчика или поети по друг начин от него, във връзка с или произтичащи от претенция, съдебен процес, иск, жалба или дело.

10. ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, КОНТРОЛ И ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Запазваме си правото да контролираме всички рекламни съобщения, текстови съобщения, обяви и съобщения, за да гарантираме, че са спазени приложимите им към съответния момент правила. Въпреки че не (и не можем да) преглеждаме всяко съобщение, изпратено от потребителите на Услугите и не поемаме отговорност за съдържанието на съобщенията, си запазваме правото да изтриваме или премахваме всяко съдържание, включително, но не само профили, обяви и (текстови) съобщения, за което преценим, че противоречи на тези Общи и Специални условия или други приложими правила, или по друг начин е неприемливо. Носите отговорност за съдържанието на профилите, обявите и (текстовите) съобщения, които съхранявате чрез Услугите или изпращате на потребителите на Услугите. Ако смятате, че рекламно съобщение, текстово съобщение или обява в Сайтовете нарушава Ваши авторски права, моля, прочетете декларацията за авторски права. Всички текстови съобщения могат да бъдат проверявани и всяко съдържание от явно порнографско естество ще бъде изтрито. Потребители, които проявяват неприемливо поведение се отстраняват от Сайтовете. Доставчикът има право да прекрати/отмени абонаменти и/или акаунти, които не са били активни в продължение на значителен период от време. Вие приемате, че Доставчикът не носи отговорност, ако информация, предоставена или изпратена чрез Услугите не е съхранена или премахната по погрешка.

11. ОТМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ – БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ, ПРОБЕН ПЕРИОД ИЛИ СРОК ЗА РАЗМИСЪЛ

По отношение на Услугите не се прилага право на отказ, пробен период или срок за размисъл.

Доставчикът дава възможност на потребителите да преустановят ползването на Услугите. В тази връзка сме предоставили информация в Специалните условия, в уеб страниците към Услугите, в самите Услуги и/или чрез (SMS) съобщения. Съобщението за безплатна регистрация на Доставчика (ако е приложимо) също съдържа информация за начина на отмяна на Услугите. Ако Услугите се предоставят с SMS, като цяло могат да бъдат отменени чрез изпращане на SMS с текст "STOP". Може да изпратите съобщението на краткия номер (краткия код), който сте използвали за достъп до Услугите. Например, може да изпратите съобщение с текст "STOP" на съответния кратък код и отмяната ще стане веднага след получаване на искането за прекратяване. За повече информация, вж. Специалните условия, и/или кликнете върху знамето на държавата Ви. Може също да изпратите имейл на адреса, посочен в Сайтовете и/или чрез Услугите, или да се обадите на номера, посочен в Специалните условия. В такъв случай отмяната става до 48 часа след получаване на искането за прекратяване. В телефонната Ви сметка обаче може да има начислена такса, тъй като мобилните оператори издават фактура за предходния месец. Доставчикът може по своя преценка, без предизвестие, да прекъсне или отмени използването Ви на Услугите по всяко време и да изтрие или премахне Регистрираната информация за Услугите. Вие се съгласявате, че Доставчикът може да прекрати отношенията си с Вас с незабавно действие и може да унищожи или деактивира цялата регистрирана информация по тези отношения, както и списъците или файлове, в които тя се съдържа с незабавно действие и/или може да Ви отказва достъп до Услугите в бъдеще.

12. СДЕЛКИ С РЕКЛАМОДАТЕЛИ И/ИЛИ СПОНСОРИ

Може да ползваме рекламодатели и спонсори, за да намалим цената на Услугите. Като условие за използването на Услугите ни, Вие се съгласявате, че може да публикуваме реклами и други промоции в Сайтовете ни и/или в Услугите ни и да изпращаме реклами и промоции с SMS или други средства във връзка с Услугите ни. Също така, се съгласявате да не се опитвате да блокирате такива реклами и промоции или да ги спирате по друг начин. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ НЕ НИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ИЗПРАЩАМЕ РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ БЕЗ ИЗРИЧНОТО ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ. ЗАТОВА Е ВЪЗМОЖНО ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ДА Е НЕПРИЛОЖИМО ЗА ВАС. Публикуването на реклами или промоции в Сайтовете ни не представлява одобрение от страна на Доставчика на такова съдържание, услуга, продукт или компания. Ние се стремим да гарантираме, че рекламите и промоциите са подходящи за потребителите ни. Имате право по всяко време да поискате да не се свързваме (повече) с Вас за директен маркетинг. Доставчикът не е страна по, или отговорен за, сделка, свързана с продукти или услуги, предоставяни от трети страни, или за съдържание или информация, предоставени във връзка с продукти или услуги на трети страни. Вие се съгласявате, че Доставчикът не носи отговорност за вреди, произтичащи от такива сделки.

13. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие сте запознат и съгласен, че съдържанието и софтуерът, използвани във връзка с Услугите (наричани по-нататък "Софтуер"), съдържат поверителна информация, защитена с действителни и приложими права на интелектуална собственост. Освен ако не е предвидено друго в настоящата клауза, всички права, претенции и право на собственост върху интелектуална собственост, патенти или други права върху нематериални активи, използвани, разработени, съдържащи, вградени или реализирани на практика във връзка с всяка от Услугите ("Права върху интелектуална собственост") са собственост на Доставчика или неговите лицензодатели и се съгласявате, че нямате право на иск, нито собственост върху такива Права върху интелектуална собственост. Вие се съгласявате, че не Ви се прехвърлят Права на върху интелектуална собственост и че не получавате други права, изрично или имплицитно, върху Услугите, освен правата по тези Общи условия. "Права върху интелектуална собственост" означава всяко и всички права по закона за патентите, закона за авторското право, закона за търговската тайна, закона за търговските марки, и всяко и всички други патентни права, и всяко и всички приложения, подновявания, разширения и възстановявания, действащи и приложими понастоящем където и да е по света. Вие се съгласявате, че всички марки, изобразени в Софтуера и Сайтовете са собственост на Доставчика или на съответния им притежател, и са защитени от националното и международното законодателство в областта на марките и авторското право. Всяко използване на някоя от марките, изобразени в Софтуера и Сайтовете без изричното писмено съгласие на Доставчика или притежателя на марката, според случая, е строго забранено. В допълнение, Вие сте запознати и уведомени, че данните в рекламите на рекламодателите и/или спонсорите или предоставената Ви информация чрез Услугите е обект на авторски права, марки, брандове, патенти или други права на интелектуална собственост и правна закрила. Гарантирате, че няма да изменяте, наемате, давате под наем, давате на заем, лизинг, вземате под наем, вземате на заем, продавате, разпространявате, създавате или генерирате съдържание или продукти, които отчасти или изцяло произлизат от Услугите или Софтуера, без изричното писмено съгласие на Доставчика. Доставчикът Ви предоставя и Вие приемате личен, ограничен, непрехвърлим, неизключителен, отменим и неподлежащ на преотстъпване лиценз и разрешение да инсталирате Софтуера и изтеглите съдържанието, да използвате работните кодове на Софтуера за използване на Услугите на специално съвместимо мобилно устройство само за Ваше лично ползване, без търговски цели, в съответствие с тези Общи и Специални условия, при условие че не копирате, променяте или изменяте изходни кодове или съдържание, не възпроизвеждате, изменяте, реализирате, прехвърляте, разпространявате, продавате, препродавате, създавате производен на тях продукт или съдържание, не извършвате обратно конструиране или деасемблиране, или по друг начин разкривате изходния код (или допускате трети лица да правят това), не използвате, нито предоставяте Софтуера и съдържанието по начин, различен от предвидения в тези Общи и Специални условия, и при условие че не продавате права, свързани със съдържанието, Софтуера и Правата върху интелектуална собственост, не ги кодирате, не преотстъпвате лицензи, не учредявате обезпечителни права върху тях или не ги прехвърляте по друг начин. Гарантирате, че няма да променяте съдържанието, Софтуера и Правата върху интелектуална собственост по никакъв начин, нито да използвате изменени версии на Софуера и Правата върху интелектуална собственост, включително, но не само с цел да получите неоторизиран достъп до Услугите. Гарантирате, че ще използвате предоставения Ви от Доставчика интерфейс само за достъп до Услугите. Доставчикът Ви разрешава да копирате Информацията само на използваните от Вас устройства за достъп до Услугите, да използвате и визуализирате копието на Регистрираната информация, направено на устройството за лични цели.

14. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ/ГАРАНЦИЯ

ДОСТАВЧИКЪТ, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И АГЕНТИ ("ДОСТАВЧИЦИ") НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ВИ НА УСЛУГИТЕ, МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ, ЧЕ:

 1. УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРЪТ И САЙТОВЕТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СЕ НАМИРАТ И АКО СА НАЛИЧНИ, БЕЗ ДА СЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ ЗА ТОВА. ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЗРИЧНО НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ, ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНТИРАНЕ НА ПАТЕНТНИ ПРАВА, ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТНИ ПРАВА;
 2. ДОСТАВЧИЦИТЕ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СИГУРНОСТ, НАДЕЖДНОСТ, НАВРЕМЕННОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА УСЛУГИТЕ, МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ. ДОСТАВЧИЦИТЕ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УСЛУГИТЕ, МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРЪТ И САЙТОВЕТЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ, ИЛИ ЧЕ УСЛУГИТЕ, ДОСТАВЯНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРЪТ И САЙТОВЕТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕКЪСВАНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ;
 3. НИКОЯ ПРЕПОРЪКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ДАДЕНА ВИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НИ, НЕ ПОРАЖДА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ДАДЕНА В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ. НЕ МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕПОРЪКА; ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗТЕГЛЯТЕ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И НА СВОЙ РИСК, И ЧЕ ПОЕМАТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ НА КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ.
 4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧАТ УСЛУГИТЕ: УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО SMS УСЛУГАТА, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ; ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ХОРА, ПОКАЗАНИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, ИНТЕРНЕТ И/ИЛИ МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ Е САМО С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ. НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЛИЦА, КОИТО ВИ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИТЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

15. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕБРЕЖНОСТ, ДОСТАВЧИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ВРЕДИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С НАКАЗАТЕЛЕН ИЛИ НАЗИДАТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ) В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО, ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ ДОРИ АКО УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА Е БИЛ ИНФОРМИРАТ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДИ, ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ). В НЯКОИ ДЪРЖАВИ ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ НЕ СЕ ДОПУСКА И СЛЕДОВАТЕЛНО ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА Е НЕПРИЛОЖИМО СПРЯМО ВАС. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ СПРЯМО ВАС ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ПРЕТЕНЦИИ (ДОГОВОРНИ ИЛИ ДЕЛИКТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ ДРУГИ) НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕРА И САЙТОВЕТЕ.

16. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тези Общи и Специални условия заменят всички предварителни уговорки между Вас и Доставчика. Ако използвате допълнителни услуги, материали или софтуер от трети страни, може допълнителните общи условия да са приложими за вас. Отношенията между Вас и Доставчика се уреждат от националното право на държавата Ви по произход или пребиваване, независимо от разпоредбите на приложимото международно право. Вие и Доставчикът с настоящото се отказват от завеждане на иск пред държавния съд във връзка с тези Общи и Специални условия. Не е приложима Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. Всеки спор, който може да възникне, се разрешава с окончателното и обвързващо арбитражно решение по правилата на арбитражния съд във Вашата държава. Неупражняването или непозоваването на определени права или клаузи по тези Общи и Специални условия от страна на Доставчика по никакъв начин не представлява отказ от тях. В случай че разпоредба от тези Общи и Специални условия бъде обявена за нищожна или неприложима от компетентен съд или назначен арбитър, то тя по никакъв начин не засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Неупражняването от наша страна на възникнали за нас права вследствие на нарушаване на този Договор не представлява отказ от тях при повторното му нарушаване. Заглавията на членовете в тези Общи и Специални условия са предназначени за удобство и по никакъв начин не дефинират, ограничават, тълкуват или описват приложимостта или обхвата на членовете, нито засягат по някакъв начин членовете.

Услугите се предоставят от: вж. Специалните условия, предвидени за държавата Ви.