ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů Wizzgames, obchodní značky společnosti C Formats GmbH (dále jen: „my“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že jste se u nás zaregistrovali, využíváte naše služby nebo naše webové stránky nebo jste nám položili dotaz.

Osobní údaje, které shromažďujeme
Osobní údaje, které zpracováváme, mohou zahrnovat následující kategorie:

Kromě toho používáme při vaší návštěvě našich webových stránek cookies. Více informací k tomu naleznete v části „Cookies“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

Účely zpracovávání osobních údajů
Výše uvedené osobní údaje používáme do té míry, do které je to nutné, pro následující účely:

Důvody pro zpracovávání vašich osobních údajů jsou, v závislosti na situaci, jakýkoli vámi poskytnutý souhlas pro určité procesy zpracování vašich osobních údajů, nutnost zpracovávat vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy s vámi a provádění této smlouvy a/nebo naše oprávněné zájmy na zpracovávání vašich osobních údajů pro další účely uvedené výše.

Poskytování osobních údajů třetím stranám
Při poskytování našich služeb a zpracovávání osobních údajů můžeme pověřit činnostmi třetí strany, takzvané zpracovatele. Tito zpracovatelé pracují pro nás a zpracovávají vaše osobní údaje pouze z našeho pověření a pro nás.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž předat vašemu poskytovateli mobilního připojení, vašemu poskytovateli komunikačních služeb a/nebo poskytovateli platebních služeb, je-li to nutné pro zpracovávání a inkasování plateb a vrácených plateb, provádění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a plnění našich závazků v souladu se zákonem a jakýmkoli obchodním řádem.

Pokud bude naše společnost prodána, převzata nebo zahrnuta do fúze s jinou stranou nebo pokud jiná strana převezme částečně nebo zcela naše služby, například po bankrotu, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje této třetí straně pod podmínkou, že tato třetí strana bude splňovat všechna ustanovení a omezení uvedená v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž poskytnout třetím stranám v dobré víře, že je to nezbytné z právního hlediska nebo z nařízení soudu nebo abychom chránili či bránili svá práva.

Souhlas rodičů
U osob mladších 16 let vyžadujeme před tím, než nám budou poskytnuty jejich osobní údaje, souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud by nám tyto osobní údaje byly poskytnuty bez příslušného souhlasu, vymažeme je co nejdříve, jakmile zjistíme, že k takové situaci došlo.

Zvláštní kategorie osobních údajů
Neshromažďujeme zvláštní kategorie osobních údajů (například údaje o rase, náboženství nebo zdravotním stavu). Pokud nám sdělíte zvláštní osobní údaje, vymažeme je co nejdříve, jakmile zjistíme, že k tomu došlo.

Přenos osobních údajů mimo EHP nebo vaši vlastní zemi
Souhlasíte s tím, že můžeme kvůli centralizaci evidovaných záznamů a/nebo zpracovávání (operacím) uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů rovněž přenášet vaše údaje na třetí strany v jiných zemích. Některé z těchto zemí nemusí být součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Vaše osobní údaje budeme přenášet do zemí mimo EHP pouze, pokud je to povoleno v souladu s evropským nařízením pro ochranu osobních údajů (GDPR) a za podmínek stanovených v tomto nařízení, jež zaručují, že vaše práva budou chráněna stejně, jako by tomu bylo v rámci EHP. Pokud navíc používáte naše služby při pobytu mimo EHP, vaše osobní údaje mohou být přeneseny mimo EHP, abychom vám mohli tyto služby poskytnout. Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas s přenosem svých osobních údajů do jiné země, i mimo EHP, pro účely uvedené výše. Na vaši žádost vám poskytneme seznam zemí, kterých se to týká.

Doba uchování údajů 
Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Přístup, oprava nebo vymazání osobních údajů
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo žádat od nás jejich opravu, vymazání nebo omezení. Dále máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, právo odmítnout zpracovávání svých osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete zaslat e-mail na adresu: info.cz@wizzgames.com

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Bezpečnost
S veškerými vašimi osobními údaji budeme zacházet důvěrně a provedeme veškerá přiměřená technická a organizační opatření, abychom zajistili jejich ochranu. Bohužel vám nemůžeme dát ujištění o bezpečnosti přenosu údajů přes internet a mobilní komunikační sítě. Proto nemůžeme zaručit bezpečnost takového přenosu údajů a vy tak při využívání internetu a mobilních sítí pro zasílání informací přijímáte rizika, která jsou s tím spojená.

Cookies
Pro zlepšení služeb spojených s používáním naší webové stránky/našich webových stránek můžeme používat cookies. Cookie je malý textový soubor umístěný do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu během návštěvy naší webové stránky/našich webových stránek. Cookies nám umožňují rozpoznat vás při další návštěvě naší webové stránky/našich webových stránek a opatřit váš počítač určitými charakteristikami. Z cookies nezískáváme žádné osobní údaje o vaší osobě.

Cookies používáme pro následující účely: 

Ukládání cookies můžete zamezit tak, že změníte nastavené svého internetového prohlížeče tak, aby již žádné cookies neukládal. Navíc můžete pomocí změny nastavení svého prohlížeče rovněž odstranit všechny informace, které byly uloženy předtím. Více informací naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Upozorňujeme vás na to, že některé stránky našich webových stránek jsou přístupné pouze, pokud jsou cookies aktivované, a rovněž na to, že v důsledku zablokování cookies vám může být zamítnut přístup k některému obsahu nebo službám.

Dodatky k zásadám ochrany osobních údajů
Tyto zásady osobních údajů nabyly platnosti dne 20. března 2019. Vyhrazujeme si právo na doplňování nebo změnu těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud v těchto zásadách budou provedeny jakékoli věcné změny, uveřejníme tyto změny na své webové stránce/svých webových stránkách.

KONTAKT
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat:
C Formats GmbH, Grünstraße 8 40212 Düsseldorf, Německo nebo zaslat e-mail na adresu info.cz@wizzgames.com.