VŠEOBECNÉ LHŮTY A PODMÍNKY

Níže uvedené všeobecné lhůty a podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) a zvláštní lhůty a podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“), společně dále pouze jako „Všeobecné a zvláštní podmínky“, přestavují právní smlouvu a platí pro obsah a služby poskytované prostřednictvím služby krátkých textových zpráv (dále jen „služby SMS“) a také pro služby poskytované prostřednictvím internetu, těchto internetových nebo wapových stránek (dále jen „stránky“) a/nebo prostřednictvím jiných prostředků přenosu mobilního obsahu ze strany poskytovatele nebo jeho přidružených organizací (dále jen „poskytovatel“, „my“, „nám/nás“, „naše“), není-li písemně dohodnuto jinak. PROSTUDUJTE SI PROSÍM ZVLÁŠTNÍ LHŮTY A PODMÍNKY, KTERÉ PLATÍ PRO VAŠI ZEMI. Užívání služeb SMS a internetu (včetně používání stránek) jsou společně označovány jako „služba“ nebo „služby“. Poskytovatel má právo tyto Všeobecné a zvláštní podmínky kdykoliv upravit. Proto obsah tohoto dokumentu pravidelně sledujte. V případě používání nebo odběru určitého obsahu a služeb platí mimo těchto Všeobecných a zvláštních podmínek také příslušná herní pravidla, soutěžní pravidla, podmínky propagační akce, směrnice nebo ustanovení, která se vztahují na takový obsah a služby a jsou předem zveřejněna (dále jen „Dodatečná ustanovení“). Dodatečná ustanovení jsou vložena a tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek. V případě nesrovnalostí mezi těmito Všeobecnými podmínkami a Dodatečnými ustanoveními platí Dodatečná ustanovení. Součástí těchto Všeobecných podmínek jsou Pravidla ochrany osobních a jiných údajů a Pravidla ochrany autorských práv. Všeobecné a zvláštní podmínky a Dodatečná ustanovení představují překlad originálních dokumentů (v angličtině) do jazyka vaší země. V případě nesrovnalostí mezi přeloženými a originálními dokumenty a v případě sporů platí originální dokumenty. Znění originálních dokumentů naleznete na příslušných stránkách. V uvítací zprávě od poskytovatele zdarma je uvedena adresa URL (Uniform Resources Locator – Jednotné označení zdroje) stránek, na nichž jsou dostupné Všeobecné a zvláštní podmínky. Vy a/nebo plátce účtů potvrzujete, že jste měli možnost prostudovat si a přijmout Všeobecné a zvláštní podmínky před zahájením užívání dané služby. PŘIJETÍ OBSAHU A SLUŽEB SMS A UŽÍVÁNÍ STRÁNEK PŘEDSTAVUJE PŘIJETÍ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH A ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, PRAVIDEL OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV A PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ. V případě nesouhlasu nepoužívejte obsah ani služby.

 1. PŘEDSTAVENÍ POSKYTOVATELE
  Prostřednictvím služeb umožňuje poskytovatel svým uživatelům přístup do sítě online a bezdrátových aplikací, mimo jiné také ke zpravodajství či informacím, e-mailovým službám, chatu, vtipům, horoskopům, hrám, vyzváněcím tónům, tapetám, zábavným zvukům, reálným tónům a videonahrávkám. Služba může zahrnovat také přístup k obsahu a službám nezávislých třetích stran. Všeobecné a zvláštní podmínky a Dodatečná ustanovení platí také na případné rozšíření nebo modernizaci stávajících služeb. Poskytovatel má právo službu (nebo její část) kdykoliv dočasně nebo trvale upravit či ukončit její poskytování. Souhlasíte, že poskytovatel neponese žádnou odpovědnost vůči třetí straně nebo vám jako uživateli, pokud dojde k úpravě, ukončení nebo pozastavení služby.
 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ, DOSTUPNOST A VĚKOVÉ OMEZENÍ; VAŠE POVINNOSTI
  Chcete-li službu používat, (1) musíte dosáhnout minimálního věku uvedeného ve Zvláštních podmínkách, být držitelem bezdrátového účtu a/nebo mít svolení plátce účtu přihlašovat se a využívat služeb jeho jménem a (2) jménem plátce účtu a svým vlastním jménem přijmout tyto Všeobecné a zvláštní podmínky a souhlasit s jejich závazností. Služba je poskytována „v nynějším stavu“ a „v nynější dostupnosti“, tedy ve stavu a dostupnosti ve chvíli jejího využívání nebo odběru, a poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádné záruky, nedojde-li k (včasnému) uložení osobního nastavení, informací nebo zpráv, dojde-li k jejich smazání či nesprávnému doručení. Chcete-li využívat službu SMS, musíte disponovat potřebnými prostředky mobilní komunikace. Některé bezdrátové aplikace jsou dostupné pouze s vybranými mobilními telefony. Jedná se o záležitost výrobců mobilních telefonů, kterou tudíž nemůže poskytovatel nijak ovlivnit. Případnému zklamání se vyhnete, pokud si ověříte kompatibilitu svého telefonu předtím, než se ke službě přihlásíte, podle seznamu kompatibilních mobilních telefonů uvedeného v příloze „Kompatibilní telefony“ na příslušných stránkách. Dále MUSÍTE BÝT PŘIHLÁŠENI K ODBĚRU SLUŽEB MOBILNÍ KOMUNIKACE U ZÚČASTNĚNÉHO POSKYTOVATELE MOBILNÍCH SLUŽEB NEBO MÍT JINÝ PŘÍSTUP K MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI, NA KTERÉ POSKYTOVATEL SLUŽBU ZPŘÍSTUPŇUJE, A DÁLE K OSTATNÍM SLUŽBÁM POSKYTOVATELE MOBILNÍCH SLUŽEB, JICHŽ JE TŘEBA KE STAHOVÁNÍ OBSAHU, A (POSKYTOVATELI MOBILNÍCH SLUŽEB) HRADIT POPLATKY ZA SLUŽBY ÚČTOVANÉ V SOUVISLOSTI S TAKOVÝM PŘÍSTUPEM. NA SVÉM MOBILNÍM TELEFONU MUSÍTE MÍT INSTALOVANÉ FUNKČNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU (WAP, GPRS). PŘÍSLUŠNÉ POKYNY NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SVÉHO POSKYTOVATELE MOBILNÍCH SLUŽEB. Nesete odpovědnost za to, že si zajistíte zařízení potřebná k provedení spojení, včetně mobilního telefonu nebo osobního počítače či jiných nutných zařízení. Jste povinni zajistit, aby vaše vybavení a/nebo software žádným způsob nenarušovaly ani nezasahovaly do provozu poskytovatele. Vybavení nebo software, které způsobují rušení, budou okamžitě od služby odpojeny a poskytovatel má právo okamžitě ukončit nebo pozastavit poskytování služby. Pokud modernizace či aktualizace služby způsobí, že bude třeba provést změny ve vašem vybavení či softwaru, jste povinni tyto změny provést na své vlastní náklady. Přístup ke službě může být poskytnut tak, že vám bude doručen stahovatelný obsah kategorie, kterou jste se rozhodl/a odebírat (např. doručení tapety), nebo vám bude umožněno si obsah stáhnout (např. doručením wapového odkazu nebo kódu PIN ke stažení obsahu na určených stránkách nebo poskytnutím přístupu k obsahu (např. aktivací čísla MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number) pro daný obsah). Poplatky jsou splatné bez ohledu na to, zda si obsah skutečně stáhnete či nikoliv; protiplněním za poplatky je výhradně poskytnutí práva stáhnout, obdržet a/nebo získat přístup ke stahovatelnému mobilnímu (zábavnému) obsahu.
 1. POPLATKY
  K využívání služby SMS musíte být registrovaným držitelem účtu a poplatky za služby SMS budou účtovány na váš účet za bezdrátové telefonní služby nebo odečteny z vašeho zůstatku. Samostatné poplatky za textové zprávy účtuje poskytovatel bezdrátových služeb. V uvítací zprávě od poskytovatele zdarma naleznete informace o poplatcích, které budou hrazeny poskytovateli a o četnosti služby. Všechny poplatky, včetně poplatků za stávající předplatitelské smlouvy, mohou být na základě oznámení poskytovatele změněny. Poskytovatel oznámení o takové změně provede s dostatečným předstihem. Pokud s novými poplatky (které budou platné vždy pouze za budoucí služby) nebudete souhlasit, máte právo zrušit své předplatné a/nebo svůj účet, kterýžto úkon nabývá účinnosti okamžitě při takovém zrušení. Pro faktury třetích stran platí platební podmínky této třetí strany. Poskytovateli uhradíte nebo nahradíte všechny národní a místní či jiné daňové poplatky (s výhradou daní vyměřených na základě čistého zisku poskytovatele), mimo jiné včetně obratových daní, daně z nemovitosti a daně z her s náhodnou výhrou nebo jiných odvodů, které jsou místo nich účtovány, kteréžto daně vycházejí z nákladů na používání služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou takové daně vyměřeny nyní nebo v budoucnu ze strany mezinárodních, evropských, národních nebo místních úřadů nebo jiným orgánem či orgány oprávněnými vybírat daně.
 1. PRAVIDLA CHOVÁNÍ
  Souhlasíte, že tuto službu budete využívat v souladu s následujícími pravidly chování:
  a. Veškeré informace, které vám budou poskytnuty prostřednictvím služby, zachováte v tajnosti a důvěrnosti a neposkytnete je žádné osobě bez souhlasu poskytovatele nebo osoby, která vám tyto informace poskytla.
  Služeb nebudete využívat k žádné formě obtěžování či nepřístojného chování, mimo jiné včetně posílání komunikace, obrázků nebo záznamů obsahujících pomlouvačná, hanlivá, urážlivá či nactiutrhačná prohlášení nebo rasistický, pornografický, obscénní či urážlivý jazyk nebo obraz.
  c. Služby nebudete využívat k narušování práv na soukromí, majetkových práv nebo jiných práv poskytovatele či jiné osoby.
  d. Nebudete posílat zprávy, obrázky nebo záznamy ani službu využívat žádným způsobem, který by porušoval, neoprávněně napodoboval či narušoval právo poskytovatele nebo třetí strany, mimo jiné včetně autorských práv, práv na soukromí či jiných osobních nebo majetkových práv, nebo který by zakládal podvod či byl jinak nezákonný.
  e. Nebudete službu využívat k rozesílání žádostí o finanční prostředky, reklamy nebo žádostí o zboží či služby.
  f. Nebudete posílat ani žádným jiným způsobem přenášet kontaktní informace, mimo jiné včetně telefonních čísel, poštovních adres, e-mailových adres, adres internetových stránek nebo celých jmen prostřednictvím veřejně oznamovaných informací.
  g. Nebudete reprodukovat, pořizovat kopie, prodávat, distribuovat nebo využívat službu, vcelku ani zčásti.
  h. Nebudete používat službu ke komerčním účelům.
  i. Nebudete službu používat k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv, mimo jiné včetně hromadné komerční reklamy nebo informačních oznámení (tzv. „spam“). Dále nebudete službu využívat (a) k rozesílání e-mailových zpráv, které jsou nepřiměřené a/nebo mají za cíl ostatní obtěžovat či znepokojovat, (b) k opakovanému rozesílání e-mailových zpráv poskytovateli nebo příjemci, který dal najevo, že si je nepřeje přijímat, (c) k rozesílání e-mailových zpráv s klamavým nebo zavádějícím textem v předmětu, (d) k rozesílání zlomyslných e-mailových zpráv, mimo jiné včetně tzv. útoků poštou („mailbombing“), nebo (d) k rozesílání či přijímání e-mailových zpráv způsobem, který porušuje pravidla kteréhokoliv poskytovatele internetových služeb.
  j. Poskytovatel si podle svého vlastního rozhodnutí vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit vaše právo využívat službu z důvodu porušení těchto zákazů.
 1. POVINNOST REGISTRACE
  Za účelem bezpečného užívání služby a také úhrady splatných poplatků musíte vždy zaručit, že (a) osobní údaje, které jsou uvedeny v registračním formuláři (dále jen „registrační údaje“), jsou správné a úplné. Pokud je poskytovatel na základě vlastního uvážení přesvědčen, že registrační údaje nejsou přesné nebo úplné, má právo pozastavit nebo ukončit váš účet a nyní i v budoucnu odepřít možnost službu nebo jakoukoliv její součást využívat. Nesete odpovědnost za to, že hesla a/nebo účty, které vám přidělí poskytovatel, udržíte v tajnosti, a dále plnou odpovědnost za veškerou činnost, která proběhne za použití vašeho hesla a účtu. Zavazujete se, že na konci každé relace deaktivujete svůj účet (uzavřením okna prohlížeče) a v případě, že si povšimnete neoprávněného užívání vašeho hesla nebo účtu nebo že zabezpečení či ochrana registračních údajů nemůže být z jakéhokoliv důvodu již dále zajištěna, budete kontaktovat poskytovatele. Poskytovatel vám může poskytnout přístup k některým službám, aniž abyste se zaregistrovali jako uživatel, jako např. přihlášení prostřednictvím vašeho mobilního telefonu ke službě SMS. V každém takovém případě jste identifikován způsobem, který považujeme za vhodný, jako např. číslem vašeho mobilního telefonu. V každém případě obdržíte od poskytovatele uvítací zprávu zdarma. Žádáme vás, abyste si tuto zprávu pročetli a uložili ve svém mobilním telefonu.
 1. SOUTĚŽE A DOSTUPNOST CEN
  Pokud v rámci služby existuje možnost výhry cen, musíte být u poskytovatele registrován/a v souladu s čl. 5 těchto Všeobecných podmínek, abyste měl/a právo vyhranou cenu obdržet. V některých případech platí Dodatečná ustanovení. Dodatečná ustavení naleznete na příslušných stránkách. Abyste na cenu měli nárok, musejí být poskytnuté informace platné. Vítězové budou vybráni náhodným počítačovým losem. Ceny jsou udělovány uživatelům, kteří dosáhli věku určeného ve Zvláštních podmínkách a žijí a mají poštovní adresu v dané zemi, jak je stanoveno ve Zvláštních podmínkách. V případě pochybností o věku má poskytovatel vždy právo před poskytnutím ceny žádat kopii platného dokladu totožnosti. Právo obdržet cenu zaniká, pokud kopii platného dokladu totožnosti v souladu s tímto článkem neobdržíme do 21 dnů. Ceny mohou být předmětem zdanění her s náhodnou výhrou nebo poplatků vyměřených namísto nich. Převzetím ceny dává uživatel poskytovateli právo používat jeho jméno a obraz pořízený při předávání ceny za účelem propagační činnosti poskytovatele, aniž by měl poskytovatel povinnost uhradit vítězi jakýkoliv poplatek. Poskytovatel nemůže zaručit, že poskytovaný obsah a služby odpovídají zobrazení na stránkách poskytovatele. Ceny se předávají do šesti týdnů po výhře. Není-li uvedeno jinak, budou náklady, mimo jiné včetně přepravy a bankovních a poštovních poplatků, uhrazeny příjemcem. Společnosti a/nebo právnické osoby a/nebo sponzoři, zaměstnanci a obchodní partneři poskytovatele jsou vyloučeni z možnosti účasti. Poskytovatel nezahájí žádnou korespondenci o výsledcích.
 1. PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ
  Poskytovatel přikládá velkou důležitost ochraně soukromí svých uživatelů. Za tímto účelem jsme vypracovali samostatná Pravidla ochrany osobních a jiných údajů, která jsou nedílnou součástí těchto Všeobecných a zvláštních podmínek a Dodatečných ustanovení poskytovatele. Potvrzujete, že poskytovatel má v souvislosti se službou právo shromažďovat a zpracovávat „osobní údaje“, „finanční údaje“ nebo „demografické a uživatelské údaje“ (dále jen „údaje“). Údaje máme právo předávat vašemu poskytovateli mobilních služeb a/nebo poskytovateli služeb komunikačního kanálu za účelem inkasa poplatků, přičemž údaje shromážděné poskytovatelem mohou být ukládány a zpracovávány v zemi, v níž poskytovatel nebo jeho zástupci spravují svá zařízení. Používáním služby dáváte svůj souhlas s přenosem údajů mimo svou zemi. Používáním služby poskytovatele souhlasíte s těmito Pravidly ochrany osobních a jiných údajů, Pravidly ochrany autorských práv a Všeobecnými a zvláštními podmínkami. Pokud takový souhlas nemůžete nebo nechcete poskytnout, potom prosím nepoužívejte naši službu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tato Pravidla ochrany osobních a jiných údajů, Pravidla ochrany autorských práv a Všeobecné a zvláštní podmínky upravit, rozšířit nebo omezit. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí Všeobecné a zvláštní podmínky, Pravidla ochrany autorských práv a Pravidla ochrany osobních a jiných údajů pro všechny stávající a nové aplikace, o něž může být stávající služba rozšířena nebo modernizována. Proto obsah tohoto dokumentu pravidelně sledujte.
 1. ODŠKODNĚNÍ
  Souhlasíte, že poskytovatele a jeho mateřské společnosti, členy, dceřiné společnosti, přidružené organizace, poskytovatele služeb, dodavatele, zástupce, poskytovatele licence, funkcionáře, členy představenstva, akcionáře a zaměstnance odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za všechny nároky, žaloby, požadavky, soudní a jiná řízení vedená proti kterémukoliv z nich třetí stranou z důvodu, na základě nebo v souvislosti s (i) vaším používáním služby, obsahem, stahováním, softwarem a stránkami, mimo jiné včetně vašeho stahování ze stránek, (ii) porušením těchto Všeobecných a zvláštních podmínek nebo (iii) porušením zákona, předpisu nebo práv třetí strany. Uhradíte všechny náklady, škody a výdaje, mimo jiné včetně přiměřených právních poplatků a nákladů uvalených nebo jinak vzniklých poskytovateli, v souvislosti nebo na základě takového nároku, žaloby, požadavku nebo soudního či jiného řízení.
 1. POUŽÍVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ, SLEDOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ INFORMACÍ
  Vyhrazujeme si právo sledovat veškerou reklamu, textové zprávy, veřejná oznámení a zprávy, abychom zajistili, že tyto jsou v souladu s předpisy pro obsah, které jsou v dané době v platnosti. Ačkoliv nemůžeme a neprovádíme kontrolu každé zprávy, kterou uživatelé služby odešlou, a neneseme odpovědnost za obsah těchto zpráv, vyhrazujeme si právo, ne však povinnost, vymazat nebo přesunout obsah, mimo jiné včetně profilů, veřejných oznámení a (textových) zpráv, které podle našeho vlastního uvážení porušují tyto Všeobecné a zvláštní podmínky nebo platné předpisy pro obsah či jsou jinak nepřijatelné. Za obsah profilů, veřejných oznámení a (textových) zpráv, které v rámci služby uvedete nebo zašlete ostatním uživatelům služby, nesete výhradní odpovědnost. Pokud si myslíte, že oznámení na stránce/stránkách porušuje vaše autorská práva, prostudujte si naše Pravidla ochrany autorských práv. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny textové zprávy kontrolovány a explicitní obsah nevhodný pro mládež bude odstraněn. Nevhodně se chovajícím uživatelům bude zakázána účast. Poskytovatel má právo uzavřít účty, které nebyly po dlouhou dobu aktivní. Souhlasíte, že poskytovatel neponese odpovědnost v případě, že se data doručená nebo zaslaná prostřednictvím služby neuloží nebo se omylem vymažou.
 1. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ
  Poskytovatel dává uživateli možnost přerušit tok informací přijímaných prostřednictvím služby SMS. Nabízíme vám informace na stránkách, které odpovídají službě a/nebo službě SMS. Informace o způsobu zrušení služby naleznete rovněž v uvítací zprávě od poskytovatele zdarma. Zpravidla je možné zasílání informací prostřednictvím služby SMS přerušit, pokud zašlete zprávu SMS, která začíná klíčovým slovem, tj. vaším vstupním kódem, po němž následuje mezera a slovo STOP nebo jiné údaje, jak je uvedeno na příslušných stránkách. Takovou zprávu můžete zaslat na zkrácené číslo (krátký kód), které jste použili ke vstupu. Můžete například zaslat zprávu ZOO STOP (k ukončení služby Zoo) na příslušný krátký kód a poskytování služby bude přerušeno okamžitě po obdržení žádosti o ukončení. Podrobné informace naleznete ve Zvláštních podmínkách, na úvodní stránce příslušných stránek a/nebo po klepnutí na vlajku své země. Rovněž můžete zaslat e-mail na e-mailovou adresu, která je uvedena na stránkách a/nebo která vám byla sdělena prostřednictvím našich služeb, nebo zavolat na telefonní číslo, které je uvedeno ve Zvláštních podmínkách. V takovém případě nabude zrušení účinnosti do 48 hodin po obdržení žádosti o ukončení. Na vašem účtu za mobilní telefon se mohou určité poplatky objevit i následující měsíc, jelikož poskytovatelé mobilních služeb vystavují vyúčtování se zpětnou platností. Na základě vlastního zvážení může poskytovatel bez předchozího oznámení pozastavit nebo ukončit vaše právo využívat službu a bez uvedení důvodu zničit a přesunout registrační údaje v rámci služby. Souhlasíte, že poskytovatel má právo bez odkladu vymazat a deaktivovat váš účet a všechny údaje s ním související spolu se všemi seznamy nebo soubory, které obsahují, a/nebo vám odmítnout další přístup ke službě.
 1. TRANSAKCE S INZERENTY A/NEBO SPONZORY
  Jako nástroj pro snížení nákladů na naše služby můžeme využít inzerentů a propagátorů. Podmínkou užívání těchto služeb je, že souhlasíte s tím, abychom na našich stránkách zobrazovali reklamu a jiný propagační materiál a prostřednictvím služby SMS nebo jinak v souvislosti s našimi službami doručovali reklamní a propagační materiály. Dále souhlasíte, že se nebudete pokoušet takovou reklamu nebo propagaci zablokovat nebo ji jinak narušovat. PODLE PRÁVNÍHO ŘÁDU NĚKTERÝCH ZEMÍ NENÍ MOŽNÉ, ABYCHOM VÁM ZASÍLALI REKLAMU FORMOU TEXTOVÝCH ZPRÁV BEZ VAŠEHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU, PROTO PRO VÁS NEMUSEJÍ ZDE UVEDENÁ USTANOVENÍ PLATIT. Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám bez vašeho souhlasu. Zařazení reklamy nebo propagačního materiálu na našich stránkách nebo do našich služeb neznamená, že se poskytovatel ztotožňuje s takovým obsahem, produktem, službou či společností. Snažíme se zajistit, aby reklama a propagační materiály byly vhodné pro naše uživatele. Máte právo nás kdykoliv požádat, abychom vás formou přímého marketingu nekontaktovali. Poskytovatel není smluvní stranou ani nenese žádnou odpovědnost za transakci týkající se produktů či služeb, které dodávají takové třetí strany, ani za obsah nebo informace prezentované v souvislosti s produkty nebo službami třetích stran. Souhlasíte, že poskytovatel nenese odpovědnost za škodu jakéhokoliv druhu, která může v důsledku takových transakcí vzniknout.
 1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  Jste si vědomi a souhlasíte, že obsah a software používaný v souvislosti se službou, dále jen software, obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny platnými právy duševního vlastnictví. Pokud zde není uvedeno jinak, všechna práva, nároky a podíly na duševním vlastnictví, vlastnických právech nebo jiných právech souvisejících s nehmotným majetkem, který je používán, vyvíjen, obsažen, zahrnut nebo provozován v souvislosti s jakoukoliv službou („práva duševního vlastnictví“), jsou ve vlastnictví poskytovatele nebo poskytovatelů jeho licence a vy souhlasíte, že si nebudete činit žádný nárok na podíl nebo vlastnictví jakýchkoliv takových práv duševního vlastnictví. Potvrzujete, že vám není postoupen žádný nárok na práva duševního vlastnictví a že jste nezískali jiná práva, výslovná či předpokládaná, na službu než ta výslovně udělená v těchto Všeobecných a zvláštních podmínkách. Výrazem „práva duševního vlastnictví“ se rozumí všechna práva podle patentového zákona, zákona o autorských právech, zákona o obchodním tajemství, zákona o ochranných známkách a všechna další vlastnická práva a rovněž všechny žádosti, obnovení, prodloužení a znovuustavení takových práv, jak nyní jsou nebo v budoucnu budou v platnosti a účinnosti po celém světě. Souhlasíte, že veškerá označení, která se objevují v softwaru a na stránkách, jsou ve vlastnictví poskytovatele nebo příslušných vlastníků takového označení a jsou chráněna místními a mezinárodními zákony o ochranných známkách a ochranně autorských práv. Jakékoliv použití označení, které se objevuje v softwaru a na stránkách, je bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele, případně vlastníka označení, přísně zakázáno. „Blinck“ je ochrannou známkou poskytovatele. Dále jste si vědomi toho a souhlasíte s tím, že údaje v reklamě inzerentů a/nebo sponzorů a informace, které vám jsou poskytovány prostřednictvím služby, jsou předmětem autorských práv, ochranných známek a obchodních značek, patentů nebo jiných vlastnických práv. Zaručujete, že žádným způsobem neupravíte, nepronajmete, nezapůjčíte, nepropůjčíte, neposkytnete jako půjčku, neprodáte, nebudete distribuovat, nevytvoříte ani nevyvinete obsah nebo produkty, které jsou zčásti nebo zcela odvozeny od služby nebo softwaru, s výjimkou případu, kdy vám poskytovatel k takové činnosti dal svůj výslovný písemný souhlas. Poskytovatel vám tímto uděluje a vy tímto přijímáte osobní, omezenou, nepřevoditelnou, nevýhradní, odvolatelnou a nepostupitelnou licenci a souhlas instalovat software a stahovat obsah, používat funkční kódy na software, využívat služby na stanoveném kompatibilním mobilním přístroji výhradně v souladu s těmito Všeobecnými a zvláštními podmínkami za podmínky, že nebudete kopírovat, pozměňovat ani upravovat software, zdrojové kódy nebo obsah, nebudete reprodukovat, upravovat, provádět, přenášet, distribuovat, prodávat, vytvářet odvozený produkt nebo obsah, zpětně rozebírat nebo se jinak pokoušet nalézt zdrojový kód (ani takovou činnost neumožníte třetím stranám), používat nebo zpřístupňovat software ani obsah jinak, než jak je výslovně stanoveno v těchto Všeobecných a zvláštních podmínkách, a dále za podmínky, že nebudete prodávat žádná práva související s obsahem, softwarem a právy duševního vlastnictví, kódovat je, vydávat na ně druhotné licence, zatěžovat je zástavními právy nebo je jinak převádět. Zaručujete, že žádným způsobem nepozměníte obsah, software ani práva duševního vlastnictví ani nebudete užívat upravené verze softwaru a práv duševního vlastnictví, mimo jiné za účelem získání neoprávněného přístupu ke službám. Zaručujete, že pro přístup ke službě budete využívat pouze rozhraní, které vám poskytne poskytovatel. Poskytovatel tímto uděluje souhlas s pořízením pouze jedné kopie údajů na vybavení, které používáte za účelem získání přístupu ke službě, a s používáním a vystavením kopie registračních údajů na vybavení pro soukromé účely.
 1. BEZ ZÁRUKY
  POSKYTOVATEL, ČLENOVÉ JEHO PŘEDSTAVENSTVA, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ A ZÁSTUPCI („STRANY POSKYTOVATELE“) ODMÍTAJÍ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY, OBSAHU, TOHOTO SOFTWARU A STRÁNEK. VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE:
  a. SLUŽBA, OBSAH, SOFTWARE A STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „V NYNĚJŠÍM STAVU“ A „V NYNĚJŠÍ DOSTUPNOSTI“ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. STRANY POSKYTOVATELE VÝSLOVNĚ A V TOM NEJŠIRŠÍM ZÁKONNÉM ROZSAHU ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINAK, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI, OBSAHEM, SOFTWAREM A STRÁNKAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRODUKTU PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV.
  b. STRANY POSKYTOVATELE ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A FUNKČNOSTI SLUŽEB, OBSAHU, SOFTWARU A STRÁNEK. STRANY POSKYTOVATELE NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBA, OBSAH, SOFTWARE A STRÁNKY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ SLUŽEB, OBSAHU, SOFTWARU A STRÁNEK BUDE DOSTUPNÝ NEPŘERUŠOVANĚ A BEZCHYBNĚ.
  c. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ, KTERÉ OBDRŽÍTE OD NÁS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ BY ZDE NEBYLA VÝSLOVNĚ UVEDENA. NA TAKOVÉ INFORMACE NEBO RADY SE NESMÍTE SPOLÉHAT.
  d. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STAHUJETE A/NEBO POUŽÍVÁTE SLUŽBU, OBSAH, SOFTWARE A STRÁNKY PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU ČI MOBILNÍM TELEFONU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU STAHOVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ OBSAHU, TOHOTO SOFTWARU A STRÁNEK.
  e. V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI KOMUNIKACE PO SÍTI V REÁLNÉM ČASE (TZV. CHAT): SLUŽBY MOBILNÍHO OBSAHU, TJ. SLUŽBA SMS, SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K ZÁBAVNÍM ÚČELŮM, OSOBY ZOBRAZOVANÉ V TELEVIZI, NA STRÁNKÁCH A/NEBO NA MOBILNÍCH TELEFONECH SLOUŽÍ POUZE K ILUSTRATIVNÍM ÚČELŮM. NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÉ OSOBY, KTERÉ BY VÁM POSKYTOVALY SLUŽBY.
 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEPONESOU STRANY POSKYTOVATELE VŮČI VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, ZVÝŠENÝCH ŠKOD, ŠKOD ZA BĚŽNOU KOMPENZACI, ŠKOD VZNIKLÝCH TŘETÍM STRANÁM ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD (VČETNĚ ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTOU OBCHODNÍCH INFORMACÍ APOD.), KTERÉ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY, OBSAH, SOFTWARE A STRÁNKY I PŘESTO, ŽE OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE POSKYTOVATELE BYL O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD (VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH TŘETÍM STRANÁM) INFORMOVÁN. PODLE PRÁVNÍHO ŘÁDU NĚKTERÝCH ZEMÍ NELZE ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY OMEZIT ANI VYLOUČIT, PROTO PRO VÁS ZDE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSEJÍ PLATIT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST STRAN POSKYTOVATELE VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A SOUDNÍ ŘÍZENÍ (AŤ JIŽ SMLUVNĚ, NA ZÁKLADĚ PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK) ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA REGISTRACI SLUŽBY, OBSAHU, SOFTWARU A STRÁNEK.
 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
  Tyto Všeobecné a zvláštní podmínky nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a poskytovatelem. Pokud používáte další služby, materiál nebo software třetích stran, mohou pro vás platit dodatečné všeobecné lhůty a podmínky. Vztah mezi vámi a poskytovatelem se řídí zákony vaší země nebo státu, kde pobýváte, bez ohledu na ustanovení platného mezinárodního práva. Vy i poskytovatel se tímto vzdáváte práva na proces před porotou, co se týče žalob vznesených v souvislosti s těmito Všeobecnými a zvláštními podmínkami. Výslovně se vylučuje platnost Úmluvy pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží OSN. Všechny spory budou postoupeny rozhodčímu soudu ke konečnému a závaznému rozhodnutí podle pravidel rozhodčího řízení vaší země. Pokud poskytovatel neuplatní nebo se nedovolává určitého práva nebo ustanovení podle těchto Všeobecných a zvláštních podmínek, v žádném případě to neznamená, že se takových práv nebo ustanovení vzdává či zříká. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných a zvláštních podmínek prohlásí příslušný soud nebo jmenovaný rozhodce za neplatné nebo nevymahatelné, pak takové prohlášení nemá žádný dopad na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení. Pokud při porušení této smlouvy neuplatníme některé právo, které nám bylo podle tohoto dokumentu uděleno, neznamená to, že se takového práva vzdáváme, bude-li se takové porušení opakovat. Jednotlivé nadpisy obsažené v těchto Všeobecných a zvláštních podmínkách slouží pouze k lepší orientaci a žádným způsobem neurčují, neomezují, nevykládají ani nepopisují obsah či rozsah daného článku a nemají na takový článek žádný dopad.