GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER PR. 1 APRIL 2020

1. ANVENDELSE OG ÆNDRINGER

Disse Generelle vilkår og betingelser og Særlige vilkår og betingelser (de ‘Generelle og Særlige vilkår og betingelser’) samt privatlivspolitikken gælder for alle aftaler mellem os som udbyder (‘udbyder’, ‘vi’, ‘os’ eller ‘vores’ – jf. de Særlige vilkår og betingelser for yderligere oplysninger) og dig som ‘køber’ af de tjenester, vi leverer. Ved ‘tjenester’ forstås levering af Wizzgames, en spil portal ('spil indhold'), som er beregnet til brug på smartphone, tablet, pc og/eller laptop ('spil enheder') via Short Messaging Services (‘sms’), internettet, denne hjemmeside eller et wap site (‘siderne’) og/eller andre metoder til levering af spil indhold, medmindre andet skriftligt er aftalt.

De Generelle og Særlige vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken gælder også for brug af siderne.

Ved at GÅ IND PÅ siderne og/eller registrere (en af) tjenesterne og/eller acceptere spil indhold og/eller (en af) tjenesterNE accepterer du de Generelle og Særlige vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken, og anerkender og bekræfter at have læst og VÆRE omfattet af disse.

Leverandøren kan til enhver tid ændre eller supplere de Generelle og Særlige vilkår og betingelser. Du bliver underrettet om alle væsentlige ændringer (som for eksempel ændringer i vores priser/gebyrer eller tjenesternes art) via en gratis sms eller e-mail. Alle andre ændringer bliver offentliggjort via henholdsvis appen eller hjemmesiden.

For særligt spil indhold kan yderligere vilkår og betingelser gælde.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de Generelle og de Særlige vilkår og betingelser har de Særlige vilkår forrang.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Udbyder giver adgang til en online portal, der giver dig mulighed for at tilgå film og tv-programmer (‘spil indhold’). Tjenesterne kan desuden omfatte adgang til spil indhold og tjenester fra uafhængige tredjeparter. Jf. de Særlige vilkår og betingelser for yderligere oplysninger om din tjeneste.

Tjenesterne leveres via en online portal, som tilgås via internettet. Via denne online portal kan du spil på din enhed.

Bemærk venligst, at betaling opkræves, uanset om du faktisk spil det spil indhold. Betaling opkræves for retten til at spil det spliindhold.

De Generelle og Særlige vilkår og betingelser, samt privatlivspolitikken, gælder også for udvidelser eller forbedringer af den eller de aktuelle tjeneste(r). Udbyder kan til enhver tid midlertidigt eller permanent ændre eller afbryde tjenesten eller tjenesterne (eller en del deraf) med rimeligt varsel eller i nødstilfælde eller af andre årsager, som ligger uden for vores kontrol, eller hvis vi har grund til at tro, at du væsentligt misligholder aftalen, uden varsel.

Udbyders ansvar for tab, som køber eller tredjeparter måtte have lidt som følge af sådan suspension eller afbrydelse, er begrænset til de beløb, som køber har betalt os for den eller de pågældende tjeneste(r).

3. ADGANG TIL TJENESTERNE, TILGÆNGELIGHED OG ALDERSBEGRÆNSNING DINE FORPLIGTELSER

 1. For at kunne gøre brug af tjenesten eller tjenesterne skal du:
 1. Tjenesten eller tjenesterne leveres som ‘den/de er’ og ‘foreligger’ på tidspunktet for brug eller godkendelse samt (i den udstrækning loven foreskriver) uden nogen former for garantier, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede.

 2. For at kunne gøre brug af tjenesterne:

BEMÆRK, AT DU VIL BLIVE OPKRÆVET BETALING FOR BRUG AF TJENESTERNE, SOM ANFØRT I DE SÆRLIGE VILKÅR OG BETINGELSER. Der kan forekomme yderligere gebyrer fra din netværksudbyder FOR ADGANG TIL (MOBILT) KOMMUNIKATIONSNETVÆRK, INTERNETFORBINDELSE ELLER FOR OPRETTELSE AF KORREKTE INDSTILLINGER FOR AT KUNNE GØRE BRUG AF TJENESTERNE.

 1. Udbyder ifalder og påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for, at du ikke kan gøre (fuld) brug af tjenesterne og/eller spil indhold eller ikke modtager (sms og/eller e-mail) beskeder fra os eller ikke modtager meddelelser, som følge af din misligholdelse af betingelserne i pkt. 3 ovenfor, fordi du har slettet eller ikke har gemt det spil indhold eller (sms og/eller e-mail) beskeder, som du modtager fra os (rettidigt) eller som følge af, at din (sms og/eller e-mail) indbakke eller hukommelse er fuld.
 2. Du skal sikre, at dit udstyr og/eller din software ikke forstyrrer eller blokerer for udbyders tjenester. Udstyr eller software, der forårsager forstyrrelser, bliver straks koblet fra tjenesterne, og i sådanne tilfælde har udbyder ret til at afbryde eller suspendere tjenesterne med øjeblikkelig virkning. Hvis der kræves ændring i dit udstyr eller softwaren til en opgradering eller tjenesterne, skal du foretage ændringen for egen regning.

4. BETALING FOR TJENESTERNE

For at kunne købe tjenesterne bliver du opkrævet betaling for et gebyr svarende til udbyders gældende priser enten via din telefonregning fra dit teleselskab (hvis du har månedsabonnement) eller fra din konto (hvis du ikke har månedsabonnement).

Din (mobile) netværksudbyder vil muligvis opkræve betaling for at sende og modtage (sms og/eller e-mail) beskeder eller streame og/eller downloade spil indhold til eller fra os i tillæg til de gebyrer, vi opkræver. Venligst kontakt din (mobile) netværksudbyder vedrørende dette.

De gældende priser for hver af tjenesterne, herunder betalingshyppighed, fremgår af de relevante Særlige vilkår og betingelser. Alle priser, herunder gebyrer for nuværende abonnementer, er med forbehold for ændringer som varslet af udbyder. Udbyder sørger for at give dig rimeligt varsel om sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer de nye priser (som aldrig vil gælde med tilbagevirkende kraft), kan du opsige din aftale med os uden varsel.

Ved fakturering forestået af tredjepart gælder pågældende tredjeparts betalingsbetingelser.

5. ADFÆRDSKODEKS VEDRØRENDE BRUG AF TJENESTERNE

Du erklærer dig indforstået med at bruge tjenesterne i overensstemmelse med følgende adfærdskodeks:

 1. Du skal holde alle oplysninger, som du kommer i besiddelse af gennem tjenesten, fortrolige, og du må ikke videregive disse oplysninger til andre uden skriftlig tilladelse fra udbyder eller personen, som har videregivet oplysningerne til dig.
 2. Du må ikke bruge tjenesterne til at udøve nogen form for chikane eller krænkende adfærd, herunder, men ikke begrænset til, offentliggørelse af meddelelser, billeder eller optagelser, der indeholder injurierende, krænkende, grove, stødende eller ærekrænkende udtalelser eller racistisk, pornografisk, uanstændigt eller stødende sprog eller billeder.
 3. Du må ikke bruge tjenesterne til at krænke privatlivets fred, ejendomsrettigheder og andre rettigheder tilhørende udbyder eller andre personer.
 4. Du må ikke offentliggøre beskeder, billeder eller optagelser eller bruge tjenesterne på en måde, som krænker, plagierer eller tilsidesætter udbyders eller tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, ret til privatliv eller andre personlige eller ophavsretligt beskyttede rettigheder, svigagtigt eller på anden måde ulovligt opnåede rettigheder eller rettigheder, der er i strid med loven eller den offentlige sædelighed
 5. Du må ikke bruge tjenesterne til markedsføring af velgørende formål, reklame, produkter eller tjenesteydelser.
 6. Du må på ingen måde offentliggøre eller videregive kontaktoplysninger via dine offentliggjorte oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, telefonnumre, postadresser, e-mailadresser, hjemmeside eller fulde navn.
 7. Du må hverken helt eller delvist gengive, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte tjenesterne.
 8. Du må ikke anvende tjenesterne til kommercielle formål.
 9. Du må ikke benytte tjenesterne til at sende uopfordrede e-mailbeskeder, herunder, men ikke begrænset til, massereklamer eller standardmeddelelser (’spam’). Desuden må du ikke benytte tjenesterne til (a) at sende e-mailmeddelser i uforholdsmæssige store mængder, og/eller som er beregnet til at chikanere eller forvolde andre problemer, (b) at fortsætte med at sende e-mailmeddelser til udbyder eller en modtager, som har meddelt, at vedkommende ikke ønsker at modtage disse, (c) at sende e-mails med bedrageriske eller vildledende overskrifter, (d) at sende ondsindede e-mails, herunder, men ikke begrænset til, ‘spam-mail’, eller til (e) at sende eller modtage e-mailmeddelelser på en måde, som tilsidesætter en internetserviceudbyders vilkår for brug.

Udbyder forbeholder sig retten til, efter rimeligt skøn, at suspendere eller opsige dit abonnement og/eller bringe dit tjenesteforhold til ophør og/eller nægte dig ret til at gøre brug af tjenesterne eller en del af disse, for nærværende eller fremadrettet, uden at skulle betale dig nogen form for godtgørelse i den henseende, i tilfælde af tilsidesættelse af ovenstående bestemmelser.

6. FORPLIGTELSE TIL REGISTRERING AF TJENESTERNE

For at garantere sikker brug af tjenesterne samt betaling af de relevante gebyrer erklærer du, at personoplysningerne på registreringsblanketten (i det følgende benævnt ’de registrerede oplysninger’) er korrekte og fuldstændige. Hvis udbyder efter rimeligt skøn mener, at de registrerede oplysninger ikke er korrekte eller er ufuldstændige, har udbyder ret til at suspendere eller opsige dit abonnement og/eller bringe dit tjenesteforhold til ophør og/eller nægte dig ret til at gøre brug af tjenesterne, eller en del af disse, for nærværende eller fremadrettet, uden at skulle betale dig nogen form for godtgørelse i den henseende.

Du er forpligtet til at opretholde fortroligheden af alle adgangskoder og/eller andre oplysninger videregivet til dig af udbyder, og du er i fuldt omfang ansvarlig for alle handlinger, der fortages i forhold til brug af din adgangskode eller disse øvrige oplysninger. Du er forpligtet til at afslutte dine besøg på siderne efter hver session (ved at lukke din browser ned) og til at kontakte udbyder, hvis du konstaterer eller har mistanke om uautoriseret brug af din adgangskode eller konto hos udbyder, eller sikkerheden eller beskyttelse af de registrerede oplysninger af en eller anden grund ikke længere kan garanteres. Udbyder kan give dig adgang til bestemte tjenester, uden at du er registreret som bruger, som for eksempel tilmeldingssiden/link til tjenesterne via din mobiltelefon. I hvert af disse tilfælde er din identifikation baseret på den identifikationsmetode, som vi anser for passende, såsom bekræftelse af dit mobiltelefonnummer.

7. PRIVATLIVSPOLITIK OG DATABEHANDLING

Udbyder lægger stor vægt på sikring af brugernes privatliv. Derfor har vi udarbejdet en særskilt privatlivspolitik, som udgør en integreret del af udbyders Generelle og Særlige vilkår og betingelser. Når du gør brug af udbyders tjenester, accepterer du denne privatlivspolitik samt de Generelle og Særlige vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse, må du ikke gøre brug af vores tjenester. Vi forbeholder os retten til at ændre, supplere eller begrænse denne privatlivspolitik samt de Generelle og Særlige vilkår og betingelser til enhver tid. Du bliver underrettet om alle væsentlige ændringer af privatlivspolitikken via en gratis sms eller e-mail. Alle andre ændringer bliver offentliggjort via henholdsvis appen eller hjemmesiden.

8. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og friholde udbyder og dennes holdingselskaber, medlemmer, datterselskaber, tilknyttede selskaber, serviceudbydere, leverandører, agenter, repræsentanter, licensgivere, ledelse, direktion, bestyrelse, aktionærer og medarbejdere direktører, fra og mod alle krav, sagsanlæg, søgsmål, fordringer eller andre sager anlagt af tredjepart forårsaget af, som følge af eller i forbindelse med din (i) brug af tjenesterne, det spile indhold, softwaren og siderne, herunder, men ikke begrænset til, dine downloads fra siderne og/eller spile indhold, (ii) tilsidesættelse af disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser eller (iii) enhver overtrædelse af love, forordninger eller tredjeparters rettigheder. Du skal betale alle omkostninger, skadeserstatninger og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige afholdte advokatsalærer samt omkostninger betalt eller på anden måde afholdt af udbyder i forbindelse med eller som følge af sådanne krav, sagsanlæg, søgsmål, fordringer eller andre sager.

9. BRUG, OPBEVARING, TILSYN MED OG SLETNING AF OPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til at føre tilsyn med alle reklamemeddelelser, sms’er, offentlige meddelelser og meddelelser for at sikre, at disse overholder til enhver tid gældende retningslinjer. Selvom vi ikke (og ikke er i stand til at gennemgå) gennemgår alle meddelelser, som sendes af brugerne af tjenesterne og ikke er ansvarlige for indholdet af disse meddelelser, forbeholder vi os retten til, men er ikke forpligtede dertil, at slette eller flytte indhold, herunder, men ikke begrænset til, profiler, offentlige meddelelser og (tekst) beskeder, som vi, efter eget skøn, anser for at være i strid med disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser eller andre gældende retningslinjer, eller på anden måde anser for uacceptable. Du er selv ansvarlig for indholdet af profiler, offentlige meddelelser og (tekst) meddelelser, som du gemmer via tjenesterne eller sender til brugerne af tjenesterne. Hvis du mener, at en reklamemeddelelse, tekstmeddelelse eller offentlig meddelelse på siderne krænker din ophavsret, bedes du rette henvendelse til os på e-mailadressen, der fremgår af de Særlige vilkår og betingelser. Alle tekstmeddelelser kan blive screenet, og indhold af pornografisk karakter bliver slettet. Brugere, der udviser upassende adfærd, vil blive fjernet fra siderne. Udbyder har ret til at opsige/afmelde abonnementer og/eller konti, der ikke har været aktive i længere tid. Udbyder er ikke forpligtet eller ansvarlig, hvis oplysninger videregivet eller sendt via tjenesterne ikke bliver gemt eller bliver fjernet ved en fejl.

10. AFMELDING

Udbyder giver brugerne mulighed for at ophøre med at bruge tjenesterne ved hjælp af kommandoen STOP. Vi giver dig oplysninger herom i de Særlige vilkår og betingelser, på hjemmesiderne tilhørende tjenesterne, fra selve tjenesterne og/eller via vores (sms) beskeder. Den gratis registreringsmeddelelse fra udbyder (hvis relevant) indeholder også oplysninger om, hvordan du afmelder tjenesterne. Hvis tjenesterne leveres via sms, kan de afmeldes ved at sende en sms med teksten STOP. Du kan sende denne besked ved at svare på det forkortede nummer (kortnummervalg), som du har benyttet til at tilgå tjenesterne. Du kan for eksempel sende STOP-meddelelsen til det relevante kortnummervalg, hvorefter afmeldingen straks træder i kraft efter modtagelse af anmodningen herom. For nærmere oplysninger, jf. de Særlige vilkår og betingelser. Du kan også sende en e-mail til adressen, som fremgår af de Særlige vilkår og betingelser eller rette henvendelse til nummeret, der også er nævnt i de Særlige vilkår og betingelser. I så tilfælde træder afmeldingen i kraft inden for 48 timer efter modtagelse om anmodningen herom. Betalinger kan imidlertid stadig fremgå af din mobiltelefonregning den efterfølgende måned, eftersom mobilnetværksudbydere fakturerer med tilbagevirkende kraft.

Udbyder kan til enhver tid, efter eget rimelige skøn, afbryde eller afmelde dit abonnement og/eller slette eller deaktivere de registrerede oplysninger og/eller tilintetgøre meddelelser og lister over filer (eller andre oplysninger) med øjeblikkelig virkning og uden varsel, hvis vi har grund til at tro, at du væsentligt misligholder aftalen. Udbyder forbeholder sig ret til at nægte adgang til yderligere tjenester.

11. OPSIGELSE

Medmindre andet fremgår af de Særlige vilkår og betingelser gælder fortrydelsesret, prøveperiode eller fortrydelsesperiode ikke for tjenesterne.

12. TRANSAKTIONER MED ANNONCØRER OG/ELLER SPONSORER

Vi kan bruge annoncører og sponsorer for at reducere omkostningerne ved vores tjenester til dig. Vi kan offentliggøre annoncer og anden reklame på vores sider og/eller fra vores tjenester. Offentliggørelse af annoncer eller reklamer på vores sider udgør ikke nogen godkendelse fra udbyders side af sådan indhold, tjeneste, produkt eller selskab. Vores mål er at sikre, at annoncerne og reklamerne er egnede til vores brugere. Du har til enhver tid ret til at anmode om, at vi ikke (længere) retter henvendelse til dig med direkte markedsføring. Udbyder er ikke part i, eller på anden måde ansvarlig for transaktioner vedrørende produkter eller tjenester, som pågældende tredjeparter har stillet til rådighed, eller for indhold eller oplysninger, som fremgår af tredjeparters produkter eller tjenester. Du anerkender, at udbyder ikke kan gøres ansvarlig for skader af nogen art som følge af sådanne transaktioner.

13. INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Du er bekendt med og accepterer, at det spile indhold og softwaren, som anvendes i forbindelse med tjenesterne, i det følgende kaldet ‘softwaren’, indeholder fortrolige oplysninger, der er omfattet af gyldige og gældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Medmindre andet fremgår heraf, er alle rettigheder, alt ejerskab til og alle interesser i intellektuelle ejendomsrettigheder (som defineret nedenfor), formuerettigheder eller andre rettigheder i forbindelse med immateriel ejendom, som er anvendt, udviklet, indeholdt i, integreret i eller praktiseret i forbindelse med tjenesterne, eller til markedsføringen af tjenesterne, udbyders eller dennes licenshaveres ejendom, og du erklærer, at du ikke har nogen interesser i eller vil gøre krav på ejerskab til sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder. Du erklærer, at ejerskab til de intellektuelle ejendomsrettigheder ikke er overdraget til dig, og at du ikke opnår nogen rettigheder, hverken udtrykkelige eller underforståede, til tjenesterne, ud over de rettigheder, der udtrykkeligt overdrages i henhold til disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser.

Ved "intellektuelle ejendomsrettigheder" forstås alle rettigheder i henhold til patentlovgivningen, ophavsretten, lovgivning om forretningshemmeligheder, varemærkeloven samt alle andre ejendomsrettigheder og alle anvendelser, fornyelser, udvidelser og udbedringer deraf, som nu og for eftertiden har fuld gyldighed over hele verden.

Udbyder giver dig hermed, og du modtager herved, en personlig, begrænset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig og ikke-overdragelig licens og tilladelse til at installere softwaren og downloade indholdet, bruge softwarens arbejdskode til at gøre brug af tjenesten på en dertil indrettet kompatibel spil enhed udelukkende til privat, ikke-kommerciel brug samt til udelukkende at bruge softwaren og siderne i overensstemmelse med disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser.

Du må ikke kopiere, ændre eller tilpasse software, kildekoder eller indhold, gengive, modificere, udføre, overføre, distribuere, sælge, videresælge, skabe noget afledt værk eller indhold af disse, tilbagekonstruere eller demontere disse, eller på anden måde forsøge at finde en kildekode (eller give tredjeparter tilladelse dertil), benytte eller stille softwaren og indhold til rådighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser, og forudsat du ikke sælger nogen rettigheder i forbindelse med indholdet, softwaren og de intellektuelle ejendomsrettigheder, koden dertil, tildeler underlicenser dertil, behæfter disse med sikkerhedsrettigheder eller på anden måde overfører disse.

Du garanterer, at du udelukkende vil benytte den af udbyder leverede grænseflade til at tilgå tjenesterne. Udbyder giver hermed tilladelse til kun at tage én kopi af informationerne på udstyret, som du benytter til at få adgang til tjenesterne, og til at bruge og vise kopien af de registrerede oplysninger lavet på det pågældende udstyr til privat brug.

14. ANSVARSFRASKRIVELSE / INGEN GARANTI

UDBYDER, DENNES BESTYRELSE, LEDELSE, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER OG AGENTER (‘DE UDBYDENDE PARTER’) PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR SKADER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

 1. TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE LEVERES SOM ‘DE ER’ OG ‘FOREFINDES’ UDEN NOGEN SOM HELST GARANTIER. I DEN UDSTRÆKNING LOVEN FORESKRIVER ACCEPTERER DE UDBYDENDE PARTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, EFTER LOVEN ELLER ANDET I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ANDRES RETTIGHEDER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG FOR IKKE-KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER.
 2. DE UDBYDENDE PARTER ACCEPTERER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR SIKKERHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN OG UDFØRELSEN AF TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE. DE UDBYDENDE PARTER GIVER INGEN GARANTIER FOR, AT TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER, ELLER AT TJENESTERNE, LEVERINGEN AF SPIL INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI.
 3.  INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, INDHENTET AF DIG FRA OS ELLER VIA ELLER FRA VORES TJENESTER, SKAL UDGØRE NOGEN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANFØRT PÅ DENNE SIDE. DU KAN IKKE STØTTE RET PÅ SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU DOWNLOADER OG/ELLER GØR BRUG AF TJENESTERNE, INDHOLDET, SOFTWAREN OG SIDERNE EFTER EGET ØNSKE OG FOR EGEN RISIKO, OG AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR EVENTUEL BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM, SPILE ENHED ELLER TAB AF DATA, SOM FØLGER AF DOWNLOAD ELLER BRUG AF DET SPILE INDHOLD, DENNE SOFTWARE OG SIDERNE.
 4. MED HENSYN TIL CHATTJENESTERNE: TJENESTERNE, HERUNDER SMS TJENESTEN, ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL UNDERHOLDNINGSFORMÅL. BILLEDER AF PERSONER VIST PÅ TV, INTERNETTET OG/ELLER MOBILTELEFONER ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL ILLUSTRATION. DISSE ER IKKE DE PERSONER, SOM REELT LEVERER TJENESTERNE TIL DIG.

15. ANSVARSBEGRÆNSNING

DE UDBYDENDE PARTER IFALDER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER VED FORSØMMELSE, ANSVAR OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR SKADE ELLER TAB, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, IKKE-KOMPENSERENDE, PØNALT BEGRUNDEDE, SUPPLERENDE, ERSTATNINGSANSVAR ELLER FØLGESKADER ELLER TAB (HERUNDER ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF MISTET INDTJENING, DRIFTSTAB, MISTEDE FORRETNINGSOPLYSNINGER OG LIGNENDE) SOM FØLGE AF DIN BRUG, FORKERT BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE, SELVOM UDBYDERS AUTORISEREDE REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET OM, AT SÅDANNE FØLGESKADER KUNNE FOREKOMME (INKLUSIVE SKADER LIDT AF TREDJPARTER). NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR DIREKTE, YDERLIGERE ELLER FØLGESKADER ELLER TAB, HVORFOR OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE EVENTUELT IKKE GÆLDER FOR DIG. DE UDBYDENDE PARTERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG RETSKRAV (KONTRAKTLIGE ELLER PÅ GRUND AF ULOVLIG HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE) ELLER ANDET) KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR TJENESTERNE, DET SPILE INDHOLD, SOFTWAREN OG SIDERNE.

16. GENEREL INFORMATION

Disse Generelle og Særlige vilkår og betingelser træder i stedet for alle tidligere aftaler mellem dig og udbyder. Hvis du gør brug af yderligere tjenester, materiale eller software fra tredjeparter, kan yderligere generelle vilkår og betingelser gælde for dig. Nationale love i dit opholdsland eller din opholdsstat finder anvendelse på forholdet mellem dig og udbyder, uanset bestemmelserne i gældende international lovgivning. Du og udbyder fraskriver jer herved enhver ret til en nævningesag med hensyn til sagsanlæg, der måtte anlægges i forbindelse med disse Generelle og Særlige vilkår. Anvendelse af de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb fraviges dog udtrykkeligt. Tvister afgøres endeligt og med bindende virkning ved voldgift i henhold til reglerne om voldgift i dit land. Udbyders manglende udøvelse eller påberåbelse af bestemte rettigheder eller regler i disse Generelle og Særlige vilkår udgør på ingen måde et afkald på eller fraskrivelse af disse rettigheder eller regler. Hvis en kompetent domstol eller udpeget medlem af voldgiftsretten måtte finde, at en bestemmelse i disse Generelle og Særlige vilkår er ugyldig eller uden retskraft, skal det på ingen måde berøre gyldigheden eller retskraften af de øvrige bestemmelser heri. Vores manglende udøvelse af de rettigheder, som vi er blevet tildelt i henhold hertil, udgør ved indtræden af krænkelser, som angivet i denne aftale, ikke afkald på sådanne rettigheder ved genindtræden af sådan krænkelse. Afsnitsoverskrifterne, der fremgår af disse Generelle og Særlige vilkår, er udelukkende indsat for at gøre læsningen nemmere og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde formålet eller omfanget af det pågældende afsnit og påvirker på ingen måde afsnittet.

Tjenesterne leveres af: jf. de Særlige vilkår og betingelser for dit land.