REGULAMIN UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH „WIZZGAMES” z dnia ...lipca 2018

§1 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. DOSTAWCA- spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401,info@wizzgames.com, (22) 11 65 917 
  2. UŻYTKOWNIK– osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na zawarcie Umowy, która to osoba zawarła Umowę.
  3. GSM– (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;
  4. SMS- (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;
  5. UMOWA– umowa pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w postaci Produktów Multimedialnych, do których dostęp Użytkownik uzyskuje na stronie Portalu.
  6. NUMER UŻYTKOWNIKA- telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do obsługi Umowy.
  7. PORTAL– strona internetowa, na której dostępne są Produkty Multimedialne.
  8. PRODUKTY MULTIMEDIALNE– produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Portalu, w postaci gier.
  9. REGULAMIN– niniejszy dokument.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Zawierana w oparciu o Regulamin, Umowa jest odpłatnym serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe do usługi telekomunikacyjnej, w ramach której Dostawca udziela Użytkownikowi 90-dniowej licencji do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z Produktów Multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez Portal. Stroną Umowy mogą być użytkownicy sieci GSM Orange Polska S.A., dla urządzeń spełniających następujące parametry techniczne: Kompatybilne telefony
 2. Każda osoba przed zawarciem Umowy powinna zapoznać się treścią Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do Umowy, każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.
 3. Każda osoba, która zawiera Umowę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Niezależnie od potwierdzenia zawarcia Umowy, które Dostawca przesyła Użytkownikowi, na jego życzenie Dostawca udostępnia również treść Regulaminu w formie elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany przez Uczestnika. Opłata z tytułu Umowy jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, w którego sieci aktywowana jest karta SIM, z wykorzystywaniem której Użytkownik korzysta z Portalu lub pobierana bezpośrednio z karty pre-paid: opłata wynosi 50,00 złotych netto ( 61,50 złotych brutto). Warunkiem zawarcia Umowy w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie pozwalających na pokrycie w/w opłaty.
  Opłata za połączenie internetowe nie jest wliczona w cenę i jest zależna od aktualnych stawek operatorów GSM, w których sieci GSM Użytkownik posiada aktywowaną kartę SIM.
 4. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Dostawcy nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Dostawcy i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 5. Stroną Umowy nie mogą być członkowie zarządu, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele i doradcy Dostawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§3 Zasady zawierania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta zgodnie z następującą procedurą:
  1. Użytkownicy sieci Orange, których urządzenia spełniają warunki techniczne korzystania z Portalu (w szczególności korzystający z sieci 3G), w chwili, gdy znajdą się w zasięgu takiej sieci, zostaną automatycznie przekierowani na podstronę, z której będą mogli zawrzeć Umowę. Na podstronie tej Użytkownik zostanie poinformowany o Umowie, opłacie za nią, a także o Regulaminie. Użytkownik zainteresowany zawarciem Umowy zostanie poproszony o naciśnięcie ikony „Dalej”.
  2. Po naciśnięciu ikony „Dalej” Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę, na której po raz kolejny zostnie poinformowany o Umowie, opłacie oraz Regulaminie.Umowa zostaje zawarta po naciśnięciu ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Zamawiam i płacę” lub innej o tożsamym znaczeniu (moment zawarcia Umowy), umieszczonej na przedmiotowej podstronie.
  3. Po zawarciu Umowy Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę, za pośrednictwem której będzie miał możliwość przejścia do Portalu. Równocześnie na podstronie tej Użytkownik otrzyma informację potwierdzającą zawarcie Umowy, oraz potwierdzenie wysokości opłaty. Niezależnie od powyższego, po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzyma powitalną nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą powyższe informacje.
 2. W ramach Umowy Użytkownik otrzymuje od Dostawcy – za pośrednictwem Portalu – 90-dniowy dostęp do Produktów Multimedialnych oraz możliwość ich pobrania na swoje urządzenie. Umowa zawierana jest na 90 dni.
 3. Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory rozpowszechniane w ramach Umowy podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880, z późn. zm.).
 4. Na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Dostawca informuję, iż Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając świadczenie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy.

§4 Wykonanie Umowy

 1. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po upływie 90 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Po rozwiązaniu umowy, opisana w Regulamine sublicencja pozwalająca na używanie Produktów Multimedialnych wygasa i produkty te nie będą mogły być już używana przez Użytkownika.
 3. Aby zawrzeć kolejną Umowę,Użytkownik powinien postąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w § 3 powyżej.

§5. Odpowiedzialność

 1. Dostawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Umowa była przez nigo wykonywana prawidłowo.
 2. W razie niedziałania lub nienależytego działanie dostępu do Portalu związanego z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą, Dostawca odpowiada zgodnie z § 6 Regulaminu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu, w którym dostęp do Portalu jest zapewniony, do czasu usunięcia przeszkód.
 3. Zabrania się korzystania z Portalu oraz Produktów Multimedialnych w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z Portalu, zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  • mailowo – na adres : info@wizzgames.com
  • telefonicznie – 0048221165917 (w dni robocze od godziny 9 rano do godziny 17),
  • pisemnie – na adres iDNA B.V., Holandia, adres do korespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Regulamin.
 3. Postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 5 i 6, nie można w żaden sposób interpretować jako zapisów w jakikolwiek sposób ograniczających przewidziane przepisami prawa uprawnienia konsumentów.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany wchodzą w życie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Dostawcy. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę jeżeli nie akceptuje dokonanych zmian.
 5. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Dostawcę zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Dostawca (adres do korespondencji:iDNA B.V., Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia). Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: info@wizzgames.com umieszczając w treści żądanie wraz z Numerem Użytkownika. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres Dostawcy.
 6. W związku z Umową Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer Użytkownika, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Umowy. Dostawca nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru.
 7. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1489 z póź. zm.) Dostawca informuje, iż w ramach Portalu korzysta z technologii plików tzw. „cookies" w celu zwiększenia korzyści Użytkowników płynących z Umowy. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki sieci Web w celu umożliwienia systemom rozpoznania przeglądarki Użytkownika i udostępnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniają Dostawcy adresu e-mail Użytkownika ani jego danych osobistych, jeśli Użytkownik nie wyrazi na to zgody, na przykład poprzez zarejestrowanie się w stronie internetowej Uslugi. Jednak z chwilą, gdy Użytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobowe, dane te mogą zostać połączone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie. Dostawca używa plików cookie, aby zapoznać się ze sposobem korzystaniem ze strony internetowej Portalu, co służy udoskonaleniu jego treści oraz Umowy. Dostawca może na przykład używać plików cookie do personalizowania korzystania, do celów statystycznych (gogle analitics), a także dla podawania Użytkownikom danych pogodowych z portalu wundergroud.com, ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania użytkowników ponownie odwiedzających Witrynę). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, tak aby odrzucała pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc w przeglądarce. Do pewnych obszarów Witryn Dostawcy można jednak uzyskać dostęp, wyłącznie używając plików cookie lub innych podobnych funkcji. W związku z tym Użytkownik powinien mieć świadomość, że wyłączenie plików cookie lub podobnych funkcji może uniemożliwić dostęp do niektórych treści.

  Dostawa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

  Pliki te można usunąć poprzez stosowne ustawienia parametrów wyszukiwarek internetowych wskazywane przez ich producentów:

  1. dla wyszukiwarki Internet explorer znajdują się one na stronie: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl.
  2. Dla wyszukiwarki Mozilla Firefox znajdują się one na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  3. Dla wyszukiwarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
  4. Dla wyszukiwarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
  5. W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.
 8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 oraz 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) Dostawa informuje, iż danymi gromadzonymi przez Dostawcę i przekazywanymi są następujące dane: numery telefonów Użytkowników, identyfikator sesji („session ID”) powiązany z numerem telefonu Użytkownika, informacje dotyczące logowania do Portalu („log file information”), w tym IP, krótkie pliki systemowe mające na celu dostosowanie Strony Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika (tzw. „identifiers”), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki typu Cookie. Korzystając z w/w stron, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz wykorzystanie przez Dostawcę podanych informacji w w/w zakresie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, nie powinien korzystać z w/w stron.

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PO ZAWARCIU UMOWY

główne cechy świadczenia

Na mocy umowy Użytkownik – poprzez stronę internetową Dostawcy - otrzymuje przez okres 90 dni dostęp do niezapisanych na nośniku materialnym treści cyfrowych (produktów multimedialnych w postaci gier), wraz z uprawnieniem do ich niekomercyjnego pobierania (streaming) oraz niekomercyjneog wykorzystania.   

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia  adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, info@wizzgames.com, 0048221165917

Adres, pod którym można składać reklamacje

E-mail: info@wizzames.com, adres pocztowy: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia.

łączna cena brutto

73,80  zł brutto .

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy.

Sposób i termin zapłaty

Opłata pobierana jest przez operatorów sieci GSM na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy operatorem i użytkownikiem. W przypadku użytkowników z kartą pre-paid – opłata pobierana jest bezpośrednio z w/w karty. 

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

świadczenie spełniane jest przez Dostawcę niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości pobierania treści cyfrowych w oraz utrzymanie dostępu do tych treści  przez czas trwania umowy.

 

Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Dostawca  ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem)  dni roboczych.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy  okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku niniejszej umowy, w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając świadczenie klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Dostawca zobowiązana jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad.

Istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Dostawca nie udziela dodatkowych gwarancji.

Kodeksie dobrych praktyk

Do Umowy nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.

czasie trwania umowy

180 dni.

Minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Nie dotyczy.

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Dostawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzieleni gwarancji.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

Produkty cyfrowe do mobilnej rozrywk.

Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

W celu korzystania z produktów cyfrowych, konsument powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymagania techniczne: Kompatybilne telefony

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Nie dotyczy.