§1 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. DOSTAWCA - spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, info.pl@wizzgames.com, (22) 11 65 917
  2. UŻYTKOWNIK – osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  3. GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;
  4. SMS - (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;
  5. SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mobile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Portalu;
  6. USŁUGA – usługa polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w postaci Produktów Multimedialnych, do których dostęp Użytkownik uzyskuje na stronie Portalu.
  7. NUMER KONTAKTOWY – numer służący do zamówienia Usługi oraz do przesyłania komunikatów od Dostawcy do Użytkowanika. Numer Kontatkowy dla Usługi to: 80615.
  8. NUMER UŻYTKOWNIKA - telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi.
  9. PORTAL – strona internetowa, na której dostępne są Produkty Multimedialne.
  10. PRODUKTY MULTIMEDIALNE – produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów, krótkich filmów, zwiastunów filmowych i tym podobnych.
  11. REGULAMIN – niniejszy dokument.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługa, świadczona w oparciu o Regulamin, jest odpłatnym serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe do usługi telekomunikacyjnej, w ramach której Dostawca udziela Użytkownikowi licencji do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z Produktów Multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez Portal. Usługa jest dostępna dla użytkowników sieci GSM Orange Polska S.A. (dalej „Orange”), T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) oraz Polkomtel Sp. z o.o.(dalej „Plus”), dla urządzeń spełniających następujące parametry techniczne: Kompatybilne telefony
 2. Każda osoba przed zamówieniem Usługi powinna zapoznać się treścią Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad korzystania z Usługi każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.
 3. Każda osoba, która zamawia Usługę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Niezależnie od potwierdzenia zawarcia umowy, które Dostawca przesyła Użytkownikowi, na jego życzenie Dostawca udostępnia również treść Regulaminu w formie elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 4. Opłata za korzystanie z Usługi jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, w którego sieci aktywowana jest karta SIM, z wykorzystywaniem której Użytkownik korzysta z Usługi. Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy dostępu do Usługi:
  • Dla Użytkownków Orange oraz T-Mobile okres rozliczeniowy wynosi jeden tydzień kalendarzowy, a opłata za dostęp do Usługi wyniki 15,00 złotych netto (18,45 złotych brutto) za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy.
  • Dla Użytkownków Plus okres rozliczeniowy wynosi jeden tydzień kalendarzowy, a opłata za dostęp do Usługi wyniki 15,00 złotych netto (18,45 złotych brutto) za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy.
 5. Wraz z rozpoczęciem każdego z okresów rozliczeniowych Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS potwierdzający rejestrację / obciążenie potwierdzająca jego uprawnienie do korzystania z Portalu. Tym samym:
  1. Użytkownik Plus, Orange oraz T-Mobile otrzymuje jedną wiadomość SMS potwierdzający rejestrację / obciążenie na tydzień.
 6. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 7. Z Usługi nie mogą korzystać członkowie zarządu, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele i doradcy Dostawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§3 Zasady zamawiania i korzystania z Usługi

 1. Usługę można zamówić postępując zgodnie z następującą procedurą:
  1. Użytkownicy sieci Orange lub T-Mobile których urządzenia spełniają warunki techniczne korzystania z Usługi (w szczególności korzystający z sieci 3G), w chwili, gdy znajdą się w zasięgu takiej sieci, zostaną automatycznie przekierowani na podstronę, z której będą mogli zamówić Usługę. Na podstronie tej Użytkownik zostanie poinformowany o Usłudze, opłacie za nią, a także o Regulaminie Dostawcy oraz regulaminie Usługi Orange lub T-Mobile (w zależności od sieci, z której korzysta). Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Usługi zostanie poproszony o naciśnięcie ikony „Dalej”.
  2. Po naciśnięciu ikony „Dalej” Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę Usługi, na której po raz kolejny zostnie poinformowany o Usłudze, opłacie za nią, regulaminie Usługi Dostawy oraz regulaminie Orange lub T-Mobile ( w zależności od sieci, z której korzysta). Usługa zostaje zamówiona po naciśnięciu ikony „Kontynuuj” (moment zamówienia Usługi), umieszczonej na przedmiotowej podstronie.
  3. Po zamówieniu Usługi Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę, za pośrednictwem której będzie miał możliwość przejścia do Portalu. Równocześnie na podstronie tej Użytkownik otrzyma informację potwierdzającą zamówienie Usługi, potwierdzenie wysokości opłaty za Usługę, a także informację o dostępnych sposobach rezygnacji z Usługi.
 2. Po zamówieniu Usługi Użytkownik otrzyma powitalną nieodpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem zawarcia umowy, potwierdzającą wysokość opłaty za Usługę i zawierającą informację o sposobie rezygnacji z Usługi.
 3. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje od Dostawcy – za pośrednictwem Portalu - dostęp do Produktów Multimedialnych oraz możliwość ich pobrania na swoje urządzenie. Potwierdzeniem dostępu do Usługi są wiadomości SMS MT wysyłane z częstotliwością wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Użytkownik zamawiając Usługę wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi korzysta z Usługi od momentu aktywacji do momentu rezygnacji z Usługi.
 5. Usługa jest świadczona w okresie wskazanym od dnia jej aktywacji do dnia jej deaktywacji.
 6. Warunkiem otrzymania SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 jest posiadanie przez Użytkownika włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie pozwalających na pokrycie kosztów dostępu do Usługi.
 7. Opłata za połączenie internetowe nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek operatorów GSM, w których sieci GSM Użytkownik posiada aktywowaną kartę SIM.
 8. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM.
 9. Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory rozpowszechniane w ramach Usługi podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880, z późn. zm.).

§4 Zasady rezygnowania z Usługi

 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili, bez podawania przyczyn rezygnacji.
 2. Rezygnacji z Usługi można dokonać wysyłając wiadomość SMS o treści wskazanej tabeli w Załączniku nr 1 na Numer Kontaktowy.
 3. Po rezygnacji z Usługi sublicencja opisana w §3 ust. 12 powyżej pozwalająca na używanie Produktów Multimedialnych wygasa i produkty te nie będą mogły być już używana przez Użytkownika.
 4. Wiadomość dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z Numeru Użytkownika.
 5. Na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Dostawca informuję, iż Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając Usługę Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy

§5. Odpowiedzialność

 1. Dostawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 2. W razie niedziałania lub nienależytego działanie Usługi związanego z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą, Dostawca odpowiada zgodnie z § 6 ust. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia Usługi do czasu usunięcia przeszkód.
 3. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z Usługi, zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.
 5. Postanowień niniejszego artykułu nie można w żaden sposób interpretować jako zapisów w jakikolwiek sposób ograniczających przewidziane przepisami prawa uprawnienia konsumentów.

§6 Reklamacje

  1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
   1. mailowo – na adres : info.pl@wizzgames.com
   2. telefonicznie – (22) 11 65 917 (w dni robocze od godziny 9 rano do godziny 17),
   3. pisemnie – na adres iDNA B.V., Holandia, adres do korespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia

§7. Postanowienia koncowe

 1. Wszelkie spory zwiazane z Usluga beda rozstrzygane przez wlasciwe sady powszechne.
 2. Regulamin dostepny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Regulamin.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z waznych przyczyn, a w szczególnosci w przypadkach podyktowanych wzgledami technicznymi swiadczenia Uslug oraz zmiany majacej na celu dostosowanie postanowien Regulaminu do zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa. Zmiany wchodza w zycie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostepnienia na stronie internetowej Uslugi. W przypadku zmiany Regulaminu, Uzytkownik moze rozwiazac umowe jezeli nie akceptuje dokonanych zmian.
 4. W przypadku podania przez Uzytkownika danych osobowych, beda one przetwarzane przez Dostawce zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z pózn. zm ). Dostawca moze korzystac z pomocy innych kontrahentów w prowadzeniu dzialalnosci, dostarczaniu Uslugi oraz zarzadzaniu dzialaniami w imieniu Dostawcy, np. autoryzacji transakcji rachunków telefonicznych, a takze moze wspóldzielic dane Uzytkownika z podanymi kontrahentami w tych ograniczonych celach. Uzytkownik ma prawo wgladu do przetwarzanych przez Dostawce danych osobowych w kazdym czasie, jak równiez ma prawo do ich poprawiania oraz zadania ich usuniecia. Podanie danych osobowych przez Uzytkownika jest dobrowolne, jednakze brak zgody Uzytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawce uniemozliwia realizacje Uslug. Administratorem danych osobowych jest Dostawca (adres do korespondencji:iDNA B.V., Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia). Jezeli Uczestnik zada wykreslenia lub zmiany swoich danych osobowych, moze to uczynic wysylajac wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: info.pl@wizzgames.com umieszczajac w tresci zadanie wraz z Numerem Uzytkownika. Zadanie takie moze byc równiez przeslane w formie pisemnej na adres Dostawcy.
 5. W zwiazku ze swiadczenie uslugi Dostawca bedzie utrzymywac w swoich bazach danych Numer Uzytkownika, z którego zostalo wykonane polaczenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególnosci przez okres umozliwiajacy rozpatrzenie zgloszonych reklamacji lub innych roszczen dotyczacych Uslugi. Dostawca nie ma mozliwosci identyfikacji Uzytkownika za posrednictwem jego Numeru.
 6. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1489 z póz. zm.) Dostawca informuje, iz w ramach Portalu korzysta z technologii plików tzw. „cookies" w celu zwiekszenia korzysci Uzytkowników plynacych z korzystania ze strony internetowej Uslugi. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyla na dysk twardy komputera Uzytkownika za posrednictwem przegladarki sieci Web w celu umozliwienia systemom rozpoznania przegladarki Uzytkownika i udostepnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniaja Dostawcy adresu e-mail Uzytkownika ani jego danych osobistych, jesli Uzytkownik nie wyrazi na to zgody, na przyklad poprzez zarejestrowanie sie w stronie internetowej Uslugi. Jednak z chwila, gdy Uzytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobowe, dane te moga zostac polaczone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie. Dostawca uzywa plików cookie, aby zapoznac sie ze sposobem korzystaniem ze strony internetowej Uslugi, co sluzy udoskonaleniu jej tresci oraz Uslugi. Dostawca moze na przyklad uzywac plików cookie do personalizowania korzystania, do celów statystycznych (gogle analitics), a takze dla podawania Uzytkownikom danych pogodowych z portalu wundergroud.com, ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania uzytkowników ponownie odwiedzajacych Witryne). Uzytkownik moze skonfigurowac swoja przegladarke, tak aby odrzucala pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji Pomoc w przegladarce. Do pewnych obszarów Witryn Dostawcy mozna jednak uzyskac dostep, wylacznie uzywajac plików cookie lub innych podobnych funkcji. W zwiazku z tym Uzytkownik powinien miec swiadomosc, ze wylaczenie plików cookie lub podobnych funkcji moze uniemozliwic dostep do niektórych tresci.

  Dostawa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   • Cookies sesyjne: sa przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostaja tam do momentu zakonczenia sesji danej przegladarki. Po zakonczonej sesji zapisane informacje sa wówczas trwale usuwane z pamieci Twojego Urzadzenia.

   • Cookies trwale: sa przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostaja tam do momentu ich skasowania. Zakonczenie sesji danej przegladarki lub wylaczenie Twojego urzadzenia nie powoduje ich usuniecia z Twojego urzadzenia.

  Pliki te mozna usunac poprzez stosowne ustawienia parametrów wyszukiwarek internetowych wskazywane przez ich producentów:

  1. dla wyszukiwarki Internet explorer znajduja sie one na stronie: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl.

  2. Dla wyszukiwarki Mozilla Firefox znajduja sie one na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  3. Dla wyszukiwarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

  4. Dla wyszukiwarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

  5. W urzadzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przegladarki nalezy wybrac „ustawienia”, „prywatnosc” i przejsc do ustawien cookies.

 7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 oraz 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z pózn. zm.) Dostawa informuje, iz danymi gromadzonymi przez Dostawce i przekazywanymi sa nastepujace dane: numery telefonów Uzytkowników, identyfikator sesji („session ID”) powiazany z numerem telefonu Uzytkownika, informacje dotyczace logowania do Uslugi („log file information”), w tym IP, krótkie pliki systemowe majace na celu dostosowanie Strony Uslugi do indywidualnych preferencji Uzytkownika (tzw. „identifiers”), nazwa domeny, typ przegladarki, typ systemu operacyjnego, pliki typu Cookie. Korzystajac z Witryny oraz Uslugi, Uzytkownik wyraza zgode na gromadzenie oraz wykorzystanie przez Dostawce podanych informacji w w/w zakresie. Jesli Uzytkownik nie wyraza zgody, nie powinien korzystac z Uslugi, ani Witryny.

Załącznik nr 1

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ORANGE oraz T-Mobile:

Nazwa Usługi

Numer specjalny dla celów deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Koszt jednostkowy

 

Koszt za cztery tygodnie

 

WIZZGAMES

80615

STOP WIZZGAMES

1 raz w tygodniu

15zł (18,45 zł z VAT)  za jeden tydzień dostępu do Usługi

73,80 zł brutto.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PLUS:

Nazwa Usługi

Numer specjalny dla celów deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Koszt jednostkowy

 

Koszt za cztery tygodnie

 

WIZZGAMES

80615

STOP WIZZGAMES

1 raz w tygodniu

13zł (15,99 zł z VAT)  za jeden tydzień dostępu do Usługi

63,96 zł brutto.

 

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PO ZAWARCIU UMOWY

główne cechy świadczenia

Na mocy zawartej umowy Dostawca świadczy usługę subskrypcyjną, dostarczaną w formie cyfrowej, która umożliwia dostęp do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z produktów multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez stronę internetową. Dostępne produkty multimedialne to w szczególności  gry, tapety, dzwonki muzyczne, kawały, krótkie filmy, zwiastuny filmowych i tym podobne  

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

spółka prawa holenderskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia  adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, info.pl@wizzgames.com, (22) 11 65 917

Adres, pod którym można składać reklamacje

E-mail: info.pl@wizzgames.com, adres pocztowy: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia.

łączna cena brutto za usługę

18,45 zł brutto za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, który wynosi 1 tydzień dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z kartą SIM Orange lub T-Mobile, albo 15,99 zł brutto za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy, który wynosi 1 tydzień dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z kartą SIM Plus. Miesięczny koszt to 73,80 zł z VAT, dla użytkowników Orange i T-Mobile. Miesięczny koszt dla użytkowników Plus wynosi 63,96 zł z VAT.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy.

Sposób i termin zapłaty

Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy operatorem i użytkownikiem. 

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

świadczenie spełniane jest przez Dostawcę niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości pobierania treści cyfrowych w oraz utrzymanie dostępu do tego programu przez czas trwania umowy.

 

Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Dostawca  ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem)  dni roboczych.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy  okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy.  Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Dostawca przyznał Klientowi umowne prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z którym Klient może od niej odstąpić w ciągu 24h od chwili zawarcia umowy bez konieczności ponoszenia opłat za subskrypcję

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Dostawca zobowiązana jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad.

Istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Dostawca nie udziela dodatkowych gwarancji.

Kodeksie dobrych praktyk

Do usługi nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.

czasie trwania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Nie dotyczy.

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Dostawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzieleni gwarancji.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

Produkty cyfrowe do mobilnej rozrywk.

Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

W celu korzystania ze stron internetowych usługi, konsument powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymagania techniczne: Kompatybilne telefony

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Nie dotyczy.