INTREGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy gäller för Wizzgames, ett firmanamn som tillhör C Formats (nedan kallad: ”vi”). Denna Integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter om du har registrerat dig hos oss, använder våra tjänster eller webbplats eller har ställt en fråga till oss.

Personuppgifter som vi samlar in

De personuppgifter som vi behandlar kan inkludera följande kategorier av uppgifter:

Dessutom använder vi webbkakor när du besöker våra webbplatser. För mer information om detta, se avsnittet ”Webbkakor” i denna Integritetspolicy.

Syften med behandling av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter som har beskrivits ovan, i den mån det är nödvändigt, i följande syften:

Grunden för behandling av dina personuppgifter är, beroende på situationen, eventuellt samtycke som du har lämnat för viss behandling av dina uppgifter, behovet av att behandla dina uppgifter för att ingå ett avtal med dig och genomföra avtalet och/eller våra legitima intressen att behandla dina personuppgifter för andra syften som anges ovan.

Tillhandahållande av personuppgifter till tredje parter

I syfte att tillhandahålla våra tjänster och behandla personuppgifter, kan vi anlita tredje parter, så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa personuppgiftsbiträden arbetar för oss och kommer endast behandla dina personuppgifter på våra vägnar och åt oss.

Vi kan även överföra dina personuppgifter till din leverantör av mobilt nätverk, din leverantör av gateway-tjänster och/eller betalningsleverantör, om detta är nödvändigt för behandling och inkassering av betalningar och eventuella återbetalningar, för genomförande av avtalet med dig och för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag och eventuellt tillämpliga uppförandekoder.

Om vi säljs till, tas över av eller påverkas av en fusion med en annan part eller om någon annan part tar över vår tjänst helt eller delvis, till exempel efter konkurs, har vi också rätt att överföra dina personuppgifter till en tredje part, förutsatt att den tredje parten uppfyller alla bestämmelser och begränsningar som anges i denna Integritetspolicy. 

Slutligen kan vi tillhandahålla dina personuppgifter till tredje parter om vi i god tro bedömer att det är nödvändigt för att följa lag eller domstolsbeslut eller för att skydda våra rättigheter.

Föräldrars samtycke

När det gäller personer som är under 16 år begär vi att föräldrarna eller vårdnadshavarna ska lämna sitt samtycke innan personuppgifter skickas till oss. Om personuppgifter trots detta har skickats till oss utan sådant samtycke, kommer vi ta bort ifrågavarande personuppgifter så snart som möjligt efter att vi har blivit medvetna om situationen.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in särskilda kategorier av personuppgifter (till exempel uppgifter om ras, religion eller hälsa). Om du delar särskilda personuppgifter med oss kommer vi ta bort dessa så snart som möjligt efter att vi har blivit medvetna om situationen.

Överföring av personuppgifter utanför EES eller ditt eget land

Du samtycker till att vi även kan överföra dina personuppgifter till tredje parter i andra länder för centralisering av filer och/eller för behandling (transaktioner) som beskrivs i denna Integritetspolicy. Det är möjligt att vissa av dessa länder inte utgör en del av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder utanför EES i den mån det är tillåtet enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och med förbehåll för de villkor som fastställs i nämnda förordning för att säkerställa att dina rättigheter är skyddade på samma sätt som de skulle vara inom EES. Dessutom, om du använder våra tjänster medan du är utanför EES, kan dina uppgifter överföras utanför EES för att vi ska kunna tillhandahålla dig nämnda tjänster. Genom att samtycka till denna Integritetspolicy, samtycker du till överföring av dina personuppgifter till ett annat land, möjligen utanför EES, för de syften som beskrivs ovan. På din begäran kommer vi ge dig en lista över länder som är involverade.

Lagringstid

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Åtkomst, korrigering eller borttagning av personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter och att begära att vi ska korrigera, ta bort eller begränsa dessa. Vidare har du rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling, rätt att bestrida behandling av dina personuppgifter och rätt till uppgiftsportabilitet. För att utöva dessa rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till: info.se@wizzgames.com.

Vidare, har du rätt att skicka en reklamation till en tillsynsmyndighet.

Säkerhet

Vi kommer behandla alla dina uppgifter konfidentiellt och vidta alla skäliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Tyvärr kan vi inte garantera att de uppgifter vi överför via internet och mobila kommunikationsnätverk är säkra. Därför kan vi inte garantera säkerheten i denna dataöverföring och du accepterar de säkerhetsrisker som är förenade med användning av internet och mobila nätverk, vid sändning av information.

Webbkakor

För att förbättra din erfarenhet i samband med vår(a) webbplats(er) kan vi använda webbkakor. En webbkaka är en liten textfil som är placerad i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smarta telefon under ett besök på vår(a) webbplats(er). Webbkakor gör det möjligt för oss att känna igen dig nästa gång du besöker vår(a) webbplats(er) och att tillhandahålla din dator med vissa egenskaper. Vi erhåller inte några personuppgifter om dig från webbkakor.

Vi använder webbkakor i följande syften:

Du kan stoppa placeringen av webbkakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte längre lagrar några webbkakor. Dessutom kan du ta bort all information som har lagrats tidigare, genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Se ”Hjälp-funktionen” i din webbläsare. Vi uppmärksammar dig på det faktum att vissa webbsidor på våra webbplatser endast kan kommas åt när webbkakor är aktiverade, och du bör vara medveten om att blockering av webbkakor kan leda till att du nekas åtkomst till vissa delar av vårt innehåll eller våra tjänster.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy träder i kraft den 20 mars 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller anpassa denna Integritetspolicy. Om några väsentliga ändringar görs i denna Policy kommer vi publicera ändringarna på vår(a) webbplats(er).

KONTAKT

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy kan du kontakta:
C Formats GmbH. Grünstraße 8 40212 Düsseldorf, eller skicka ett e-postmeddelande till info.se@wizzgames.com .